C# ngày đầu học code cực dễ

95% Lập Trình Viên giỏi Đọc Hiểu English! Bạn Thì Sao?

Cách chạy chương trình đầu tiên C#

Trong bài hướng dẫn đầu tiên bạn tiếp cận với lập trình, chúng tôi hướng dẫn bạn chạy chương trình số 1 đơn giản nhất là hiển thị dòng chữ “Xin chào bạn” ra màn hình, với cú pháp và yêu cầu cơ bản nhất trong chương trình mở đầu C#

Mục đích của hướng dẫn là giúp chúng ta làm quen với cú pháp và yêu cầu cơ bản của một ngôn ngữ lập trình.

Xem ví dụ trước – hiểu nó sau

using System;
// Xin Chào Bạn! program
namespace HelloWorld
{
  class Hello {     
    static void Main(string[] args)
    {
      System.Console.WriteLine("Xin chào bạn!");
    }
  }
}

Khi bạn chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

Xin chào bạn!

Làm thế nào là “Xin chào bạn!” chương trình trong C# chạy được?

Hãy chia nhỏ chương trình theo từng dòng.

 1. // Xin chào bạn! Program

  //cho biết phần đầu của một bình luận, ghi chú trong C#. Các chú thích không được thực thi bởi trình biên dịch C#.

  Chúng nhằm mục đích để người khác vào đọc code bạn viết hiểu rõ hơn về một đoạn mã. Để tìm hiểu thêm về nhận xét trong C#, hãy truy cập nhận xét C# .
   
 2. namespace HelloWorld{...}

  Từ khóa không gian tên được sử dụng để xác định không gian tên riêng của chúng ta. Ở đây chúng tôi đang tạo một không gian tên được gọi HelloWorld.

  Chỉ cần nghĩ về không gian tên như một vùng chứa bao gồm các lớp, phương thức và các không gian tên khác. Để có cái nhìn tổng quan chi tiết về không gian tên, hãy truy cập C# Namespaces .
   
 3. class Hello{...}

  Câu lệnh trên tạo một lớp có tên – Hello trong C#. Vì C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên việc tạo một lớp là bắt buộc để thực thi chương trình.
   
 4. static void Main(string[] args){...}

  Main()là một phương thức của lớp Hello. Việc thực thi mọi chương trình C# đều bắt đầu từ Main()phương thức. Vì vậy, bắt buộc đối với một chương trình C# phải có một Main()phương thức.

  Chữ ký / cú pháp của Main()phương thức là: Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các phương thức trong các chương sau.static void Main(string[] args) { ... }
   
 5. System.Console.WriteLine("Xin chào bạn!");

  Hiện tại, chỉ cần nhớ rằng đây là đoạn mã in Xin chào bạn! ra màn hình xuất. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách nó hoạt động trong các chương sau.

Ấn tượng cần nhớ từ hướng dẫn cơ bản này

 • Mọi chương trình C# phải có một định nghĩa lớp. (class)
 • Thực thi chương trình bắt đầu từ phương thức Main()
 • Phương thức main() phải nằm trong định nghĩa lớp class

Đây chỉ là một chương trình đơn giản để giới thiệu C# cho người mới. Nếu bạn không hiểu những điều nhất định trong bài viết này, điều đó không sao (ngay cả khi tôi bắt đầu thì không). Khi chúng ta tiếp tục với loạt bài hướng dẫn này, mọi thứ sẽ bắt đầu có ý nghĩa.