1 -- phpMyAdmin SQL Dump
2 -- version
4.6.5.2
3 -- https:
//www.phpmyadmin.net/
4 --
5 -- Máy chủ:
127.0.0.1
6 -- Thời gian đã tạo: Th8
08, 2017 lúc 12:43 CH
7 -- Phiên bản máy phục vụ:
10.1.21-MariaDB
8 -- Phiên bản PHP:
5.6.30
9
10 SET SQL_MODE =
"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 SET time_zone =
"+00:00";
12
13
14 /*!
40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
15 /*!
40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
16 /*!
40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
17 /*!
40101 SET NAMES utf8mb4 */;
18
19 --
20 -- Cơ sở dữ liệu: `shopct`
21 --
22
23 -- --------------------------------------------------------
24
25 --
26 -- Cấu trúc bảng cho bảng `cat`
27 --
28
29 CREATE TABLE `cat` (
30   `id`
int(11) NOT NULL,
31   `name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
32   `link` varchar(
255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NOT NULL,
33   `thutu`
int(11) NOT NULL,
34   `parent`
int(11) NOT NULL,
35   `status`
int(11) NOT NULL,
36   `status_home`
int(2) NOT NULL,
37   `sub_3`
int(2) NOT NULL,
38   `user`
int(11) NOT NULL,
39   `image` text NOT NULL,
40   `style` varchar(
255) NOT NULL,
41   `date` text NOT NULL,
42   `image_menu` text NOT NULL,
43   `image_menu_c` text NOT NULL
44 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
45
46 --
47 -- Đang đổ dữ liệu cho bảng `cat`
48 --
49
50 INSERT INTO `cat` (`id`, `name`, `link`, `thutu`, `parent`, `status`, `status_home`, `sub_3`, `user`, `image`, `style`, `date`, `image_menu`, `image_menu_c`) VALUES
51 (
1, 'Điện tử - Điện lạnh', '', 6, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s1.jpg', 'laptop', '', '/images/hinhanhmenu/dienmay.png', ''),
52 (
376, 'Áo khoác nam', 'Array', 0, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
53 (
3, 'Thời trang nam', '', 0, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/thoitrangnam.jpg', 'men', '', '/images/hinhanhmenu/thoitrangnam.png', 'https://media3.scdn.vn/img2/2016/11_1/DTV5N6_simg_80d237_400x400_maxb.png'),
54 (
6, 'Mẹ bé - Đồ chơi', '', 10, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s6.jpg', 'moombaby', '', '/images/hinhanhmenu/mevabe.png', ''),
55 (
7, 'Ô tô - Xe máy - Thể thao', '', 13, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s7.jpg', 'car', '', '/images/hinhanhmenu/xe.png', ''),
56 (
8, 'Làm đẹp - Sức Khỏe', '', 9, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s8.jpg', 'cosmetic', '', '/images/hinhanhmenu/mypham.png', ''),
57 (
9, 'Điện thoại - Viễn thông', '', 4, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s9.jpg', 'phone', '', '/images/hinhanhmenu/dienthoaivienthong.png', ''),
58 (
10, 'Máy tính - Laptop', '', 7, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s10.jpg', 'laptop', '', '/images/hinhanhmenu/mayvitinh.png', ''),
59 (
11, 'Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
60 (
12, 'Linh kiện máy tính', '', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
61 (
18, 'Bách hoá Online', '', 14, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s282.png', 'couple', '', '/images/hinhanhmenu/bachhoa.png', ''),
62 (
795, 'Bình hoa trang trí', 'Array', 11, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
63 (
20, 'Phụ kiện công nghệ', '', 2, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/phukien.jpg', 'camera', '', '/images/hinhanhmenu/phukiencongnghe.png', ''),
64 (
22, 'Đồ gia dụng - Đồ điện', '', 5, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s22.jpg', 'electric', '', '/images/hinhanhmenu/dogiadung.png', ''),
65 (
626, 'Lenovo', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
66 (
621, 'Laptop', 'Array', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
67 (
26, 'Dịch vụ IT', '', 5, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
68 (
27, 'Đĩa phần mềm', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
69 (
625, 'HP', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
70 (
624, 'Asus', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
71 (
31, 'Giày dép - Túi xách', '', 3, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/giaydep.jpg', 'electric', '', '/images/hinhanhmenu/giaydep.png', ''),
72 (
36, 'Tivi', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
73 (
622, 'Toshiba', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
74 (
381, 'Quần Jean nam', 'Array', 4, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
75 (
793, 'Thảm', 'Array', 19, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
76 (
694, 'Chăm sóc da nữ', 'Array', 13, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
77 (
572, 'Land Cove', 'Array', 3, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
78 (
752, 'Quần áo sơ sinh', 'Array', 28, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
79 (
46, 'Dùng cụ làm đẹp', '', 3, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
80 (
791, 'Tranh treo tường', 'Array', 2, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
81 (
49, 'Nhà cửa - Đời sống', '', 11, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s49.png', 'doanhnghiep', '', '/images/hinhanhmenu/nhacua.png', ''),
82 (
794, 'Giá treo', 'Array', 12, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
83 (
473, 'Thiết bị mạng', 'Array', 6, 20, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
84 (
655, 'Vòng tay nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
85 (
656, 'Bông tai nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
86 (
66, 'Màn hình máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s66.png', '', '', '', ''),
87 (
67, 'Bộ vi xử lý', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s67.png', '', '', '', ''),
88 (
68, 'Bo mạch chủ', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s68.png', '', '', '', ''),
89 (
69, 'Ổ đĩa cứng', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s69.png', '', '', '', ''),
90 (
623, 'Dell', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
91 (
71, 'Dịch vụ sửa chữa', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s71.png', '', '', '', ''),
92 (
72, 'Thiết kế website', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s72.png', '', '', '', ''),
93 (
73, 'Thiết kế phần mềm', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s73.png', '', '', '', ''),
94 (
74, 'Bàn phím máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s74.png', '', '', '', ''),
95 (
75, 'Chuột máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s75.png', '', '', '', ''),
96 (
76, 'Loa máy vi tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s76.png', '', '', '', ''),
97 (
77, 'Vỏ máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s77.png', '', '', '', ''),
98 (
78, 'Bá»™ nhá»› trong', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s78.png', '', '', '', ''),
99 (
654, 'Nón bảo hiểm', 'Array', 8, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
100 (
80, 'Card màn hình', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s80.png', '', '', '', ''),
101 (
81, 'Ổ cứng SSD', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s81.png', '', '', '', ''),
102 (
82, 'á»” Ä‘Ä©a quang', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s82.png', '', '', '', ''),
103 (
83, 'Bộ nguồn PSU', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s83.png', '', '', '', ''),
104 (
571, 'Xiaomi', 'Array', 4, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
105 (
570, 'Lenovo', 'Array', 5, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
106 (
653, 'Phụ kiện tóc', 'Array', 7, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
107 (
102, 'Webcam - Camera', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s102.png', '', '', '', ''),
108 (
652, 'Thắt lưng,dây nịch', 'Array', 6, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
109 (
104, 'Máy văn phòng', '', 1, 10, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s104.png', '', '', '', ''),
110 (
645, 'Phụ kiện đồng hồ', 'Array', 5, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
111 (
646, 'Trang sức nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
112 (
647, 'Kính', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
113 (
648, 'Trang sức nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
114 (
641, 'Máy vi tính để bàn', 'Array', 6, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
115 (
650, 'Nón', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
116 (
627, 'Acer', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
117 (
649, 'Phụ kiện nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
118 (
638, 'RAM', 'Array', 0, 12, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
119 (
639, 'CPU', 'Array', 0, 12, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
120 (
637, 'Máy photocopy', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
121 (
636, 'Máy hủy giấy', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
122 (
634, 'Máy in', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
123 (
635, 'Máy FAX', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
124 (
651, 'Phụ kiện nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
125 (
122, 'Tủ Lạnh', '', 2, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s122.png', '', '', '', ''),
126 (
123, 'Máy Giặt', '', 3, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s123.png', '', '', '', ''),
127 (
124, 'Điện nóng - lạnh', '', 4, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s124.png', '', '', '', ''),
128 (
125, 'Âm thanh', '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s125.png', '', '', '', ''),
129 (
126, 'Tivi CRT', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s126.png', '', '', '', ''),
130 (
127, 'Tivi LCD', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s127.png', '', '', '', ''),
131 (
128, 'Tivi LED', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s128.png', '', '', '', ''),
132 (
129, 'Tivi 3D - Smart tivi', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s129.png', '', '', '', ''),
133 (
130, 'Giá treo tivi', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s130.png', '', '', '', ''),
134 (
131, 'Đầu Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s131.png', '', '', '', ''),
135 (
612, 'TV box', 'Array', 0, 611, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
136 (
133, 'Dàn Home Theater', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s133.png', '', '', '', ''),
137 (
134, 'Tivi Ultra HD', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s134.png', '', '', '', ''),
138 (
135, 'Tivi OLED', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s135.png', '', '', '', ''),
139 (
136, 'Hi-End', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s136.png', '', '', '', ''),
140 (
137, 'Bộ dàn Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s137.png', '', '', '', ''),
141 (
138, 'Multimedia', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s138.png', '', '', '', ''),
142 (
139, 'Cassette', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s139.png', '', '', '', ''),
143 (
611, 'Phụ kiện Tivi', 'Array', 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
144 (
141, 'Loa cỡ lớn', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s141.png', '', '', '', ''),
145 (
142, 'Âm ly', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s142.png', '', '', '', ''),
146 (
143, 'Đầu 5 số', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s143.png', '', '', '', ''),
147 (
144, 'Đầu 6 số', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s144.png', '', '', '', ''),
148 (
145, 'Micro Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s145.png', '', '', '', ''),
149 (
609, 'Phụ kiện máy lạnh', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
150 (
610, 'Máy nước nóng', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
151 (
608, 'Bình nóng lạnh', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
152 (
607, 'Máy lạnh - Máy điều hòa', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
153 (
150, 'Máy giặt lồng đứng', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s150.png', '', '', '', ''),
154 (
151, 'Máy giặt lồng ngang', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s151.png', '', '', '', ''),
155 (
152, 'Máy giặt lồng nghiêng', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s152.png', '', '', '', ''),
156 (
153, 'Máy sấy quần áo', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s153.png', '', '', '', ''),
157 (
154, 'Tử lạnh', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s154.png', '', '', '', ''),
158 (
155, 'Tủ lạnh side by side', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s155.png', '', '', '', ''),
159 (
156, 'Tủ mát', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s156.png', '', '', '', ''),
160 (
157, 'Tủ đông', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s157.png', '', '', '', ''),
161 (
158, 'Phụ kiện tủ lạnh', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s158.png', '', '', '', ''),
162 (
633, 'Thiết bị đã qua sử dụng', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
163 (
632, 'Máy in cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
164 (
630, 'Laptop cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
165 (
631, 'Máy tính bảng cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
166 (
629, 'Máy vi tính để bàn cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
167 (
163, 'Đồ dùng gia đình', '', 0, 22, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s163.png', '', '', '', ''),
168 (
164, 'Đồ dùng nhà bếp', '', 1, 22, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s164.png', '', '', '', ''),
169 (
165, 'Quạt mát', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s165.png', '', '', '', ''),
170 (
166, 'Quạt phun sương - hơi nước', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s166.png', '', '', '', ''),
171 (
167, 'Bàn là', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s167.png', '', '', '', ''),
172 (
168, 'Máy sấy tóc - Là tóc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s168.png', '', '', '', ''),
173 (
169, 'Máy hút bụi', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s169.png', '', '', '', ''),
174 (
170, 'Bình tắm nước nóng', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s170.png', '', '', '', ''),
175 (
171, 'Cây nước nóng - lạnh', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s171.png', '', '', '', ''),
176 (
172, 'Máy lọc nước - phụ kiện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s172.png', '', '', '', ''),
177 (
173, 'Máy hút ẩm - Máy phun ẩm', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s173.png', '', '', '', ''),
178 (
174, 'Đèn pin - Đèn điện - Đèn sạc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s174.png', '', '', '', ''),
179 (
175, 'Bình thủy - Siêu tốc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s175.png', '', '', '', ''),
180 (
176, 'Máy phát điện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s176.png', '', '', '', ''),
181 (
177, 'Máy bơm nước', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s177.png', '', '', '', ''),
182 (
178, 'Mỏ hàn', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s178.png', '', '', '', ''),
183 (
179, 'Quạt tích điện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s179.png', '', '', '', ''),
184 (
180, 'Nồi cơm điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s180.png', '', '', '', ''),
185 (
181, 'Nồi áp suất', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s181.png', '', '', '', ''),
186 (
182, 'Bếp Ga', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s182.png', '', '', '', ''),
187 (
183, 'Máy hút mùi', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s183.png', '', '', '', ''),
188 (
184, 'Bếp điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s184.png', '', '', '', ''),
189 (
601, 'Thiết bị dụng cụ sửa chữa', 'Array', 4, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
190 (
599, 'Đồ dùng phòng ngủ', 'Array', 5, 22, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
191 (
187, 'Lò nướng - Vỉ nướng', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s187.png', '', '', '', ''),
192 (
188, 'Nồi lẩu điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s188.png', '', '', '', ''),
193 (
189, 'Bộ nồi - Nồi đơn - Nồi ủ', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s189.png', '', '', '', ''),
194 (
190, 'Chảo', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s190.png', '', '', '', ''),
195 (
600, 'Đồ dùng phòng tắm vệ sinh', 'Array', 6, 22, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
196 (
598, 'Đồ dùng sinh hoạt', 'Array', 7, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
197 (
193, 'Máy xay - Máy ép', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s193.png', '', '', '', ''),
198 (
194, 'Máy pha cà phê', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s194.png', '', '', '', ''),
199 (
195, 'Máy khử độc hoa quả', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s195.png', '', '', '', ''),
200 (
196, 'Máy làm sữa chua', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s196.png', '', '', '', ''),
201 (
197, 'Máy vắt cam', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s197.png', '', '', '', ''),
202 (
198, 'Máy xay sinh tố', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s198.png', '', '', '', ''),
203 (
628, 'Máy cũ đa qua sử dụng', 'Array', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
204 (
803, 'Bàn ghế phòng khách', 'Array', 0, 790, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
205 (
802, 'Vẽ 3D', 'Array', 0, 785, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
206 (
801, 'Giấy dán tường', 'Array', 0, 785, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
207 (
800, 'Dụng cụ làm kem', 'Array', 0, 789, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
208 (
789, 'Dụng cụ làm bánh', 'Array', 14, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
209 (
788, 'Thiết bị điện trong nhà', 'Array', 15, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
210 (
786, 'Kệ', 'Array', 16, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
211 (
787, 'Tủ', 'Array', 18, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
212 (
785, 'Đồ trang trí', 'Array', 17, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
213 (
693, 'Tóc', 'Array', 11, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
214 (
222, 'Các loại cân', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s222.png', '', '', '', ''),
215 (
223, 'Máy cạo râu', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s223.png', '', '', '', ''),
216 (
224, 'Máy xông hơi', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s224.png', '', '', '', ''),
217 (
225, 'Máy massage', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s225.png', '', '', '', ''),
218 (
226, 'Máy tập đa năng', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s226.png', '', '', '', ''),
219 (
227, 'Dụng cụ kiểm tra sức khỏe', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s227.png', '', '', '', ''),
220 (
691, 'NÆ°á»›c hoa', 'Array', 1, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
221 (
692, 'Mỹ phẩm nam', 'Array', 5, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
222 (
380, 'Quần kaki, quần tây nam', 'Array', 6, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
223 (
379, 'Áo len & Cardigan nam', 'Array', 10, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
224 (
241, 'Quần Jean nam', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s241.png', '', '', '', ''),
225 (
249, 'Điện thoại di động', '', 0, 9, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s249.png', '', '', '', ''),
226 (
559, 'Nokia', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
227 (
560, 'Iphone', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
228 (
561, 'Samsung', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
229 (
562, 'Sony', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
230 (
563, 'Motorola', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
231 (
564, 'FPT', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
232 (
573, 'Suntek', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
233 (
566, 'Mobiistar', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
234 (
567, 'Masstel', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
235 (
568, 'Asus', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
236 (
569, 'OPPO', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
237 (
282, 'Đồng Hồ - Phụ Kiện', '', 8, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/dongho.jpg', 'gift', '', '/images/hinhanhmenu/dongho.png', ''),
238 (
751, 'Đồ dùng cho mẹ bầu', 'Array', 11, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
239 (
750, 'Thời trang gia đình', 'Array', 12, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
240 (
749, 'Thời trang bé trai 9-14 tuổi', 'Array', 3, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
241 (
748, 'Thời trang bé gái 9-14 tuổi', 'Array', 4, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
242 (
747, 'Bỉm, tã vệ sinh', 'Array', 21, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
243 (
746, 'Đồ cho bé ra ngoài', 'Array', 16, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
244 (
745, 'Thời trang mẹ bầu', 'Array', 19, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
245 (
744, 'Thời trang bé trai 1-8 tuổi', 'Array', 0, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
246 (
516, 'Giày nam', 'Array', 1, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
247 (
515, 'Giày nữ', 'Array', 0, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
248 (
472, 'Thiết bị công nghệ', 'Array', 3, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
249 (
471, 'Thiết bị âm thanh', 'Array', 8, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
250 (
469, 'Phụ kiện điện thoại, tablet', 'Array', 1, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
251 (
470, 'Phụ kiện máy tính, laptop', 'Array', 2, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
252 (
420, 'Quần nữ', 'Array', 3, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
253 (
421, 'Áo khoác nữ', 'Array', 1, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
254 (
644, 'Đồng hồ thông minh', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
255 (
643, 'Đồng hồ nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
256 (
642, 'Đồng hồ nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
257 (
792, 'Đồng hồ treo tường', 'Array', 20, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
258 (
790, 'Bàn,ghế', 'Array', 13, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
259 (
378, 'Áo sơ mi nam', 'Array', 6, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
260 (
377, 'Áo thun,áo polo nam', 'Array', 1, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
261 (
367, 'Thời trang nữ', '', 1, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s3.jpg', 'women', '', '/images/hinhanhmenu/thoitrangnu.png', 'https://media3.scdn.vn/img2/2016/10_27/IPHShD_simg_80d237_400x400_maxb.png'),
262 (
419, 'Đồ mặc nhà, đồ ngủ nữ', 'Array', 7, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
263 (
417, 'Đầm, váy', 'Array', 0, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
264 (
418, 'Set trang phục, jumpsuit', 'Array', 9, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
265 (
370, 'VPP - Sách - Quà tặng', '', 12, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s370.png', 'gift', '', '/images/hinhanhmenu/qualuuniem.png', ''),
266 (
799, 'Khuôn khay làm bánh', 'Array', 0, 789, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
267 (
798, 'Hoa giả', 'Array', 0, 795, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
268 (
796, 'Màng', 'Array', 21, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
269 (
797, 'Bình hoa', 'Array', 0, 795, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
270 (
743, 'Thời trang bé gái 1-8 tuổi', 'Array', 0, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
271 (
382, 'Quần áo thể thao nam', 'Array', 2, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
272 (
383, 'Quần shorts nam', 'Array', 3, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
273 (
384, 'Quần kiểu nam', 'Array', 9, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
274 (
385, 'Áo vest, blazer nam', 'Array', 8, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
275 (
386, 'Quần jogger nam', 'Array', 7, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
276 (
387, 'Đồ lót, Đồ ngủ & Tất Nam', 'Array', 11, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
277 (
388, 'Áo khoác thể thao nam', 'Array', 0, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
278 (
389, 'Áo khoác chống nắng nam', 'Array', 1, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
279 (
390, 'Áo khoác có mũ nam', 'Array', 2, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
280 (
391, 'Áo khoác da, da lộn nam', 'Array', 3, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
281 (
392, 'Áo khoác dạ,măng tô nam', 'Array', 4, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
282 (
393, 'Áo thun không cổ nam', 'Array', 0, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
283 (
394, 'Áo polo có cổ nam', 'Array', 1, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
284 (
395, 'Áo thun dài tay nam', 'Array', 2, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
285 (
396, 'Áo thun 3 lỗ nam', 'Array', 3, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
286 (
397, 'Áo len, áo lạnh nam', 'Array', 4, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
287 (
398, 'Sơ mi dài tay nam', 'Array', 0, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
288 (
399, 'Sơ mi ngắn tay nam', 'Array', 1, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
289 (
403, 'Quần jeans ống suông nam', 'Array', 0, 381, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
290 (
401, 'Quần kaki nam', 'Array', 3, 380, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
291 (
402, 'Quần tây nam', 'Array', 4, 380, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
292 (
404, 'Quần jeans ống côn skinny nam', 'Array', 0, 381, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
293 (
405, 'Quần bơi nam', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
294 (
406, 'Áo thể thao, tập gym nam', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
295 (
407, 'Quần thể thao, tập gym nam', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
296 (
408, 'Bộ quần áo thể thao nam', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
297 (
409, 'Quần shorts kaki nam', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
298 (
410, 'Quần shorts thun nam', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
299 (
411, 'Quần shorts jeans nam', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
300 (
412, 'Quần shorts khác nam', 'Array', 6, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
301 (
413, 'Cà vạt nam', 'Array', 2, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
302 (
414, 'Áo thể thao cặp', 'Array', 4, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
303 (
415, 'Quần mặc nhà nam', 'Array', 5, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
304 (
416, 'Áo sơ mi nhập khẩu nam', 'Array', 3, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
305 (
422, 'Áo nữ', 'Array', 4, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
306 (
423, 'Thời trang trung niên', 'Array', 6, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
307 (
424, 'Đầm xòe', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
308 (
425, 'Đầm suông', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
309 (
426, 'Đầm ôm', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
310 (
427, 'Đầm denim', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
311 (
428, 'Quần jean nữ', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
312 (
429, 'Quần tây nữ', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
313 (
430, 'Quần ống rộng nữ', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
314 (
431, 'Quần áo thể thao nữ', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
315 (
432, 'Áo và quần dài nữ', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
316 (
433, 'Áo và chân váy', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
317 (
434, 'Jumpsuit nữ', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
318 (
435, 'Áo len nữ', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
319 (
437, 'Áo thun nữ', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
320 (
442, 'Áo khoác len, Cardigan nữ', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
321 (
441, 'Áo khoác vest, Blazer nữ', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
322 (
443, 'Áo khoác đôi', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
323 (
444, 'Áo khoác phao nữ', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
324 (
445, 'Áo khoác chống nắng nữ', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
325 (
446, 'Áo khoác da nữ', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
326 (
447, 'Đầm trung niên', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
327 (
448, 'Áo trung niên nữ', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
328 (
449, 'Đồ mặc nhà, đồ ngủ trung niên', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
329 (
450, 'Bộ mặc nhà nữ', 'Array', 0, 419, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
330 (
455, 'Đồ bơi, đồ đi biển nữ', 'Array', 2, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
331 (
454, 'Đồ lót nữ', 'Array', 6, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
332 (
456, 'Chân váy', 'Array', 7, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
333 (
457, 'Trang phục cưới nữ', 'Array', 5, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
334 (
458, 'Áo lót', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
335 (
459, 'Quần lót nữ', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
336 (
460, 'Đồ lót bộ nữ', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
337 (
461, 'Váy xòe', 'Array', 0, 456, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
338 (
462, 'Đầm công sở', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
339 (
463, 'Đầm dạo phố', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
340 (
464, 'Đầm dự tiệc', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
341 (
465, 'Hàng Hot Girl', 'Array', 10, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
342 (
466, 'Đồ kiểu hotgirl', 'Array', 0, 465, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
343 (
467, 'Đầm công chúa', 'Array', 0, 465, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
344 (
468, 'Đầm Maxi', 'Array', 0, 465, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
345 (
474, 'Phụ kiện TV, máy chiếu', 'Array', 5, 20, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
346 (
475, 'Thiết bị chơi game', 'Array', 4, 20, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
347 (
476, 'Thiết bị không dây', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
348 (
477, 'Thiết bị phát sóng WiFi 3G', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
349 (
478, 'Router', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
350 (
479, 'Modems', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
351 (
480, 'Hub - Switch', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
352 (
481, 'Camera giám sát', 'Array', 0, 472, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
353 (
482, 'Kính thực tế ảo', 'Array', 0, 472, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
354 (
483, 'Mắt kính thông minh', 'Array', 0, 472, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
355 (
484, 'Loa nghe nhạc', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
356 (
485, 'Tai nghe', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
357 (
486, 'Máy nghe nhạc', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
358 (
487, 'Phụ kiện âm thanh', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
359 (
488, 'Micro', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
360 (
489, 'Máy ghi âm', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
361 (
490, 'Case bao da điện thoại di động', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
362 (
491, 'Pin sạc dự phòng', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
363 (
492, 'Case bao da máy tính bảng', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
364 (
493, 'Cáp sạc, cáp dữ liệu', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
365 (
494, 'Giá đỡ, đế kẹp', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
366 (
495, 'Miếng dán màn hình', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
367 (
496, 'Gậy selfie', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
368 (
497, 'Bộ sạc pin, sạc đa năng', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
369 (
498, 'Pin điện thoại di động', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
370 (
499, 'Sim điện thoại', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
371 (
500, 'Thẻ nhớ', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
372 (
501, 'Bàn phím tablet', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
373 (
502, 'Ổ cứng di động', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
374 (
503, 'Chuá»™t', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
375 (
504, 'USB', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
376 (
505, 'Bàn phím', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
377 (
506, 'Pin laptop', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
378 (
507, 'Cáp kết nối, dữ liệu', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
379 (
508, 'Dây cáp mạng', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
380 (
509, 'Thiết bị thu sóng wifi', 'Array', 0, 473, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
381 (
510, 'Headphone', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
382 (
511, 'Radio', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
383 (
513, 'Hỗ trợ chụp ảnh', 'Array', 0, 469, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
384 (
514, 'Đế tản nhiệt', 'Array', 0, 470, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
385 (
517, 'Dép nữ', 'Array', 2, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
386 (
518, 'Dép nam', 'Array', 4, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
387 (
519, 'Giày thể thao chuyên dụng', 'Array', 3, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
388 (
520, 'Phụ kiện giày dép', 'Array', 13, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
389 (
521, 'Túi xách nữ', 'Array', 5, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
390 (
522, 'Ví bóp nữ', 'Array', 14, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
391 (
523, 'Vali túi xách du lịch', 'Array', 6, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
392 (
524, 'Ví bóp nam', 'Array', 10, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
393 (
525, 'Túi xách nam', 'Array', 7, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
394 (
526, 'Balo', 'Array', 9, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
395 (
527, 'Túi laptop,ipad,điện thoại', 'Array', 7, 31, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
396 (
528, 'Giày cao gót', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
397 (
529, 'Giày búp bê', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
398 (
530, 'Giày sneaker nữ', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
399 (
531, 'Giày mọi/slip on nữ', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
400 (
532, 'Giày sandal nữ', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
401 (
533, 'Giày bốt nữ', 'Array', 0, 515, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
402 (
534, 'Giày tây nam', 'Array', 0, 516, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
403 (
535, 'Giày lười, giày mọi nam', 'Array', 0, 516, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
404 (
536, 'Giày sneaker nam', 'Array', 0, 516, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
405 (
538, 'Dép cao gót, guốc', 'Array', 0, 517, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
406 (
539, 'Dép xỏ ngón nữ', 'Array', 0, 517, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
407 (
540, 'Dép xỏ ngón nam', 'Array', 0, 518, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
408 (
541, 'Dép quai ngang,chéo nam', 'Array', 0, 518, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
409 (
543, 'Giày thể thao nam', 'Array', 0, 519, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
410 (
544, 'Giày thể thao nữ', 'Array', 0, 519, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
411 (
545, 'Túi xách tay nữ', 'Array', 0, 521, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
412 (
546, 'Túi đeo chéo nữ', 'Array', 0, 521, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
413 (
547, 'Túi bản to, đeo vai nữ', 'Array', 0, 521, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
414 (
548, 'Túi xách tay, cặp nam', 'Array', 0, 525, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
415 (
549, 'Túi đeo chéo nam', 'Array', 0, 525, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
416 (
550, 'Ví, bóp tiền nữ', 'Array', 0, 522, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
417 (
551, 'Ví, bóp tiền nam', 'Array', 0, 524, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
418 (
552, 'Balo nam', 'Array', 0, 526, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
419 (
553, 'Balo nữ', 'Array', 0, 526, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
420 (
554, 'Balo, túi xách du lịch', 'Array', 0, 523, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
421 (
555, 'Vali cứng', 'Array', 0, 523, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
422 (
556, 'Vali mềm', 'Array', 0, 523, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
423 (
557, 'Balo, túi đựng Laptop', 'Array', 0, 527, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
424 (
558, 'Túi đựng Ipad', 'Array', 0, 527, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
425 (
574, 'Điện thoại độc lạ', 'Array', 7, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
426 (
575, 'Điện thoại cũ', 'Array', 6, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
427 (
576, 'Máy ảnh', 'Array', 0, 9, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
428 (
577, 'Máy ảnh du lịch', 'Array', 0, 576, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
429 (
578, 'Máy ảnh chuyên nghiệp', 'Array', 0, 576, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
430 (
579, 'Ống kính máy ảnh', 'Array', 0, 580, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
431 (
580, 'Phụ kiện máy ảnh, máy quay', 'Array', 0, 9, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
432 (
581, 'Thẻ nhớ', 'Array', 0, 580, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
433 (
582, 'Pin sạc', 'Array', 0, 580, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
434 (
583, 'Túi đựng máy ảnh', 'Array', 0, 580, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
435 (
584, 'Chân máy ảnh', 'Array', 0, 580, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
436 (
585, 'Camera', 'Array', 0, 9, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
437 (
586, 'Camera không dây wifi', 'Array', 0, 585, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
438 (
587, 'Camera quan sát', 'Array', 0, 585, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
439 (
588, 'Phụ kiện camera', 'Array', 0, 585, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
440 (
589, 'Máy quay phim', 'Array', 0, 9, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
441 (
590, 'Máy quay phim thể thao', 'Array', 0, 589, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
442 (
591, 'Máy bay quay phim Flycam', 'Array', 0, 589, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
443 (
592, 'Thiết bị chơi game', 'Array', 0, 9, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
444 (
593, 'Máy chơi game', 'Array', 0, 592, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
445 (
594, 'Tay cầm game', 'Array', 0, 592, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
446 (
595, 'Bàn phím game', 'Array', 0, 592, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
447 (
596, 'Phụ kiện game', 'Array', 0, 592, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
448 (
597, 'Camera hành trình', 'Array', 0, 585, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
449 (
602, 'Vệ sinh chắm sóc nhà cửa', 'Array', 8, 22, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
450 (
603, 'Bộ chăn ga gối nệm', 'Array', 0, 599, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
451 (
604, 'Nệm', 'Array', 0, 599, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
452 (
605, 'Thiết bị đuổi bắt côn trùng', 'Array', 0, 602, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
453 (
606, 'Vòi xịt rửa', 'Array', 0, 602, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
454 (
613, 'Đầu thu KTS Vệ sinh', 'Array', 0, 611, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
455 (
614, 'Ä‚ngteng', 'Array', 0, 611, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
456 (
615, 'Thiết bị kết nối', 'Array', 0, 611, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
457 (
616, 'Phụ kiện âm thanh', 'Array', 0, 125, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
458 (
617, 'Máy tính bảng', 'Array', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
459 (
618, 'Ipad', 'Array', 0, 617, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
460 (
619, 'Máy tính bảng Android', 'Array', 0, 617, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
461 (
620, 'Máy tính bảng Windows', 'Array', 0, 617, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
462 (
657, 'Dây chuyền nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
463 (
658, 'Nhẫn nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
464 (
659, 'Lắc chân nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
465 (
660, 'Bộ trang sức nữ', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
466 (
661, 'Kính râm, kính mát', 'Array', 0, 647, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
467 (
662, 'Nhẫn nam', 'Array', 0, 648, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
468 (
663, 'Vòng tay nam', 'Array', 0, 648, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
469 (
664, 'Bông tai nam', 'Array', 0, 648, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
470 (
665, 'Dây chuyền nam', 'Array', 0, 648, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
471 (
666, 'Nón kết, nón lưỡi trai', 'Array', 0, 650, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
472 (
667, 'Nón vành', 'Array', 0, 650, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
473 (
668, 'Vớ, tất nữ', 'Array', 0, 649, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
474 (
669, 'Cài áo nữ', 'Array', 0, 649, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
475 (
670, 'Khăn nữ', 'Array', 0, 649, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
476 (
671, 'Vớ, tất nam', 'Array', 0, 651, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
477 (
672, 'Găng tay nam', 'Array', 0, 651, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
478 (
673, 'Đồng hồ khác', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
479 (
674, 'Đồng hồ đôi', 'Array', 0, 673, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
480 (
675, 'Đồng hồ quả quýt', 'Array', 0, 673, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
481 (
676, 'Phụ kiện đồng hồ', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
482 (
677, 'Đồng hồ kim nam', 'Array', 0, 643, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
483 (
678, 'Đồng hồ lộ máy nam', 'Array', 0, 643, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
484 (
679, 'Đồng hồ thể thao nam', 'Array', 0, 643, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
485 (
680, 'Đồng hồ điện tử nam', 'Array', 0, 643, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
486 (
681, 'Đồng hồ thời trang nữ', 'Array', 0, 642, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
487 (
682, 'Đồng hồ vòng tay, lắc dây nữ', 'Array', 0, 642, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
488 (
683, 'Đồng hồ cho bé', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
489 (
684, 'Đồng hồ bé gái', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
490 (
685, 'Nón vành', 'Array', 0, 650, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
491 (
686, 'Nón lưu niệm', 'Array', 0, 650, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
492 (
687, 'Phụ kiện khác nữ', 'Array', 0, 649, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
493 (
688, 'Cà vạt nam', 'Array', 0, 651, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
494 (
689, 'Phụ kiện nam khác', 'Array', 0, 651, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
495 (
690, 'Chai xịt tóc nam', 'Array', 0, 651, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
496 (
695, 'Trang điểm mặt', 'Array', 4, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
497 (
696, 'Sản phẩm hỗ trợ tình dục', 'Array', 3, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
498 (
697, 'Chăm sóc móng', 'Array', 2, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
499 (
698, 'Thực phẩm chức năng', 'Array', 1, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
500 (
699, 'Thiết bị chăm sóc cá nhân', 'Array', 10, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
501 (
700, 'Trang điểm mắt', 'Array', 8, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
502 (
701, 'Phụ kiện trang điểm', 'Array', 0, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
503 (
703, 'Chăm sóc sức khỏe', 'Array', 9, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
504 (
704, 'Thiết bị massage', 'Array', 11, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
505 (
705, 'Vật tư y tế', 'Array', 18, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
506 (
706, 'Dụng cụ y tế', 'Array', 11, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
507 (
707, 'Máy móc y tế', 'Array', 11, 8, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
508 (
708, 'Kem dưỡng da nữ', 'Array', 0, 694, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
509 (
710, 'Tóc giả nữ', 'Array', 0, 693, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
510 (
711, 'NÆ°á»›c hoa nam', 'Array', 0, 691, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
511 (
712, 'Nước hoa nữ', 'Array', 0, 691, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
512 (
713, 'Sản phẩm dưỡng da nam', 'Array', 0, 692, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
513 (
714, 'Giảm cân', 'Array', 6, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
514 (
715, 'Máy tạo kiểu tóc', 'Array', 0, 699, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
515 (
716, 'Máy đo đường huyết', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
516 (
717, 'Máy đo huyết áp', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
517 (
718, 'Nhiệt kế', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
518 (
719, 'Cân sức khỏe', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
519 (
720, 'Vá»›, Ä‘ai y khoa', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
520 (
721, 'Khẩu trang, găng tay y tế', 'Array', 0, 703, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
521 (
722, 'Máy massage cầm tay', 'Array', 0, 704, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
522 (
723, 'Đai massage', 'Array', 0, 704, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
523 (
724, 'Tủ thuốc, túi cứu thương', 'Array', 0, 705, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
524 (
753, 'Sữa và thức ăn dặm', 'Array', 17, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
525 (
727, 'Dụng cụ xét nghiệm', 'Array', 0, 706, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
526 (
728, 'Dụng cụ khám và tiểu phẩu', 'Array', 0, 706, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
527 (
729, 'Thiết bị phục hồi chức năng', 'Array', 0, 707, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
528 (
730, 'Máy điều trị da', 'Array', 0, 707, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
529 (
731, 'Máy chuẩn đoán bệnh', 'Array', 0, 707, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
530 (
732, 'Chì, cọ', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
531 (
733, 'Tẩy trang', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
532 (
734, 'Phấn má hồng', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
533 (
735, 'Sữa rửa mặt', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
534 (
736, 'Tắm trắng', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
535 (
737, 'Son', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
536 (
738, 'Phấn nền - Phấn phủ', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
537 (
739, 'Kem nền - Kem lót', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
538 (
740, 'Che khuyết điểm', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
539 (
741, 'Mascara', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
540 (
742, 'Combo mỹ phẩm', 'Array', 0, 701, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
541 (
754, 'Dụng cụ ăn uống', 'Array', 18, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
542 (
755, 'Đồ dùng phòng ngủ', 'Array', 17, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
543 (
756, 'Đồ chơi điều khiển từ xa', 'Array', 25, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
544 (
757, 'Hoạt động ngoài trời, picnic', 'Array', 22, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
545 (
758, 'Đồ chơi phát triển trí tuệ', 'Array', 23, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
546 (
759, 'Búp bê, thú bông', 'Array', 4, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
547 (
760, 'Mô hình đồ chơi', 'Array', 26, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
548 (
761, 'Trò chơi', 'Array', 21, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
549 (
762, 'Hóa trang - Cosplay', 'Array', 27, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
550 (
763, 'Body', 'Array', 0, 752, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
551 (
764, 'Bá»™', 'Array', 0, 752, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
552 (
765, 'Máy hút sữa', 'Array', 0, 751, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
553 (
766, 'Áo gia đình', 'Array', 0, 750, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
554 (
767, 'Bỉm, tã giấy', 'Array', 0, 747, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
555 (
768, 'Đầm bầu', 'Array', 0, 745, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
556 (
769, 'Quần bầu', 'Array', 0, 745, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
557 (
770, 'Đồ bộ', 'Array', 0, 744, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
558 (
771, 'Giày dép bé trai', 'Array', 0, 744, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
559 (
772, 'Quần dài', 'Array', 0, 744, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
560 (
773, 'Đầm', 'Array', 0, 743, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
561 (
774, 'Đồ bộ', 'Array', 0, 743, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
562 (
775, 'Giày dép bé gái', 'Array', 0, 743, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
563 (
776, 'Máy bay, trực thăng', 'Array', 0, 756, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
564 (
777, 'Ô tô', 'Array', 0, 756, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
565 (
778, 'Thuyền,máy cuốc,xe lửa', 'Array', 0, 756, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
566 (
779, 'Patin, ván trượt và phụ kiện', 'Array', 0, 757, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
567 (
780, 'Các loại đồ chơi vận động', 'Array', 0, 757, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
568 (
781, 'Đồ chơi phát nhạc, kể chuyện', 'Array', 0, 758, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
569 (
782, 'Đồ chơi lắp ráp', 'Array', 0, 758, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
570 (
783, 'Búp bê', 'Array', 0, 759, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
571 (
804, 'Bàn ghế phòng ăn', 'Array', 0, 790, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
572 (
805, 'Bàn ghế làm việc', 'Array', 0, 790, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
573 (
806, 'Bàn ghế học tập', 'Array', 0, 790, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
574 (
823, 'Cờ Lê -Mỏ Lết', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
575 (
822, 'Máy Vặn Vít - Tua Vít', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
576 (
821, 'Bộ Dụng Cụ Đa Năng', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
577 (
820, 'Máy Mài - Máy Cắt', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
578 (
819, 'Máy Khoan - Mũi Khoan', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
579 (
818, 'Dụng cụ nhà cửa', 'Array', 0, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
580 (
815, 'Thú cưng', 'Array', 0, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
581 (
816, 'Chăm sóc chó', 'Array', 0, 815, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
582 (
817, 'Chăm sóc mèo', 'Array', 0, 815, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
583 (
824, 'Kềm Các Loại', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
584 (
825, 'Vòi Nước - Máy Xịt Rửa', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
585 (
826, 'Dụng Cụ Sửa Chữa Khác', 'Array', 0, 818, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
586 (
827, 'Đèn Ngủ - Tinh Dầu', 'Array', 0, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
587 (
828, 'Ly - Cốc - Bình', 'Array', 0, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
588 (
829, 'Hồ cá', 'Array', 0, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
589 (
830, 'Cá cảnh', 'Array', 0, 829, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
590 (
831, 'Thức ăn cá', 'Array', 0, 829, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
591 (
832, 'Trang trí hồ cá', 'Array', 0, 829, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
592 (
833, 'Tranh phong thủy', 'Array', 0, 791, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
593 (
834, 'Tranh chữ thập', 'Array', 0, 791, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
594 (
835, 'Tranh vẽ', 'Array', 0, 791, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
595 (
836, 'Mái hiên, máy che', 'Array', 99, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
596 (
837, 'Văn Phòng Phẩm', 'Array', 0, 370, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
597 (
838, 'Dụng Cụ Học Sinh', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
598 (
839, 'Tập Vở', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
599 (
840, 'Bút Viết', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
600 (
841, 'Flashcard Học Từ Vựng', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
601 (
842, 'Thiết Bị - Dụng Cụ Văn Phòng', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
602 (
843, 'Thiết Bị Giáo Dục Trường Học', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
603 (
844, 'Balo - Cặp học sinh', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
604 (
845, 'Chì màu', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
605 (
846, 'Sổ tay', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
606 (
847, 'Máy tính cầm tay', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
607 (
848, 'Bản đồ - Quả địa cầu', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
608 (
849, 'Combo Văn Phòng Phẩm', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
609 (
850, 'Băng đĩa', 'Array', 0, 837, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
610 (
851, 'Quà Lưu Niệm', 'Array', 0, 370, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
611 (
852, 'Bút Viết Cao Cấp', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
612 (
853, 'Scrapbook', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
613 (
854, 'Bookmark', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
614 (
855, 'Khung hình', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
615 (
856, 'Album', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
616 (
857, 'Thú Bông', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
617 (
858, 'Móc Khóa', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
618 (
859, 'Thủ Công Mỹ Nghệ', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
619 (
860, 'Vòng tay phong Thủy', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
620 (
861, 'Quà tặng tổng hợp', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
621 (
862, 'Sách', 'Array', 1, 370, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
622 (
863, 'Sách Tiếng Anh', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
623 (
864, 'Sách Văn Học - Tiểu Thuyết', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
624 (
865, 'Sách Kinh Tế', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
625 (
866, 'Sách Kỹ Năng Sống', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
626 (
867, 'Sách Học Ngoại Ngữ - Từ Điển', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
627 (
868, 'Sách Truyện Thiếu Nhi', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
628 (
869, 'Sách Thường Thức - Đời Sống', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
629 (
870, 'Truyện Tranh, Manga, Comic', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
630 (
871, 'Sách Giáo Khoa', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
631 (
872, 'Sách cũ', 'Array', 0, 862, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
632 (
873, 'Thiết bị số cho ô tô', 'Array', 3, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
633 (
874, 'Camera hành trình', 'Array', 0, 873, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
634 (
875, 'Máy nghe nhạc ô tô', 'Array', 0, 873, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
635 (
876, 'Phụ kiện bên trong ô tô', 'Array', 0, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
636 (
877, 'Xe máy, xe đạp điện', 'Array', 4, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
637 (
878, 'Ô tô', 'Array', 5, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
638 (
879, 'Ô tô, xe máy cũ', 'Array', 6, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
639 (
880, 'Phụ kiện bên ngoài ô tô', 'Array', 7, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
640 (
881, 'Bạt phủ ô tô', 'Array', 0, 880, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
641 (
882, 'Đèn, phụ kiện', 'Array', 0, 880, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
642 (
883, 'Gương chiếu hậu', 'Array', 0, 880, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
643 (
884, 'Thiết bị định vị, cảm biến', 'Array', 8, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
644 (
885, 'Phụ kiện xe máy', 'Array', 1, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
645 (
886, 'Mũ bảo hiểm xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
646 (
887, 'Khóa xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
647 (
888, 'Đồ bảo hộ người đi xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
648 (
889, 'Gương, đèn xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
649 (
890, 'Áo phủ chống nắng xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
650 (
891, 'Chăm sóc, sửa chữa xe', 'Array', 9, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
651 (
892, 'Dầu nhớt', 'Array', 0, 891, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
652 (
893, 'Vòi xịt, nước rửa xe', 'Array', 0, 891, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
653 (
894, 'Bộ bơm lốp', 'Array', 0, 891, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
654 (
895, 'Tủ lạnh mini, thùng giữ nhiệt', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
655 (
896, 'Gối đầu, tựa lưng ô tô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
656 (
897, 'Bao ghế ô tô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
657 (
898, 'Khử mùi, xịt thơm xe', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
658 (
899, 'Kẹp điện thoại trên ô tô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', '');
659 INSERT INTO `cat` (`id`, `name`, `link`, `thutu`, `parent`, `status`, `status_home`, `sub_3`, `user`, `image`, `style`, `date`, `image_menu`, `image_menu_c`) VALUES
660 (
900, 'Máy hút bụi ô tô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
661 (
901, 'Trang trí ô tô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
662 (
902, 'Sạc trên ôtô', 'Array', 0, 876, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
663 (
903, 'Dụng cụ, thiết bị tập thể dục', 'Array', 10, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
664 (
904, 'Phụ kiện xe đạp', 'Array', 11, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
665 (
905, 'Xe đạp', 'Array', 21, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
666 (
906, 'Găng tay thể thao', 'Array', 13, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
667 (
907, 'Hỗ trợ an toàn', 'Array', 14, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
668 (
908, 'BÆ¡i lá»™i', 'Array', 15, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
669 (
909, 'Võ thuật, Yoga', 'Array', 6, 7, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
670 (
910, 'Đồ chơi xe máy', 'Array', 0, 885, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
671 (
911, 'Chăm Sóc Vệ Sinh Nhà Cửa', 'Array', 2, 18, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
672 (
912, 'Chăm Sóc Áo Quần/Giày Dép', 'Array', 4, 18, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
673 (
913, 'Mỹ Phẩm Tiêu Dùng Nhanh', 'Array', 1, 18, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
674 (
914, 'Thực Phẩm Khô', 'Array', 22, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
675 (
915, 'Đồ uống', 'Array', 7, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
676 (
917, 'Nước rửa chén', 'Array', 0, 911, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
677 (
918, 'Nước lau sàn', 'Array', 0, 911, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
678 (
919, 'Vệ sinh bếp và nhà bếp', 'Array', 0, 911, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
679 (
920, 'Vệ sinh phòng tắm', 'Array', 0, 911, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
680 (
921, 'Bột giặt/nước giặt', 'Array', 0, 912, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
681 (
922, 'Nước xã vải', 'Array', 0, 912, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
682 (
923, 'Dụng cụ chăm sóc giày dép/quần áo', 'Array', 0, 912, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
683 (
924, 'Chăm sóc cơ thể', 'Array', 0, 913, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
684 (
925, 'Chăm sóc da mặt', 'Array', 0, 913, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
685 (
926, 'Chăm sóc tóc/da đầu', 'Array', 0, 913, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
686 (
927, 'Chăm sóc cá nhân', 'Array', 0, 913, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
687 (
928, 'Đồ hộp', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
688 (
929, 'Thực phẩm ăn liền', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
689 (
930, 'Bánh kẹo', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
690 (
931, 'Gia vị', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
691 (
932, 'Dầu ăn', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
692 (
933, 'Thực phẩm chay', 'Array', 0, 914, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
693 (
934, 'Cà phê-trà', 'Array', 0, 915, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
694 (
935, 'Nước ép/ đồ uống dinh dưỡng', 'Array', 0, 915, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
695 (
936, 'Nước uống có gas', 'Array', 0, 915, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
696 (
937, 'Nấu ăn & Làm bánh', 'Array', 11, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
697 (
938, 'Sữa đặc & Sữa bột', 'Array', 21, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
698 (
939, 'Snack đồ ăn vặt', 'Array', 13, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
699 (
940, 'Đồ uống có cồn', 'Array', 0, 915, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
700 (
941, 'Đặc sản vùng miền', 'Array', 6, 18, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
701 (
942, 'Đặc sản miền tây', 'Array', 0, 941, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
702 (
943, 'Đặc sản miền băc', 'Array', 0, 941, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
703 (
944, 'Đặc sản miền trung', 'Array', 0, 941, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
704 (
945, 'Thực phẩm nhập khẩu', 'Array', 16, 18, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
705 (
946, 'Bật lửa', 'Array', 0, 851, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
706 (
947, 'Áo ren nữ', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
707 (
948, 'Bình đun nước', 'Array', 0, 164, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
708 (
949, 'Quạt cầm tay', 'Array', 0, 163, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
709 (
951, 'Máy trợ giảng', 'Array', 0, 471, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
710 (
952, 'Quà tặng phong thủy', 'Array', 0, 370, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
711 (
953, 'Đồng phục - May Mặc', 'Array', 11, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
712 (
954, 'Đồng phục - May Mặc', 'Array', 11, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', '');
713
714 -- --------------------------------------------------------
715
716 --
717 -- Cấu trúc bảng cho bảng `cat_copy`
718 --
719
720 CREATE TABLE `cat_copy` (
721   `id`
int(11) NOT NULL,
722   `name` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
723   `link` varchar(
255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci NOT NULL,
724   `thutu`
int(11) NOT NULL,
725   `parent`
int(11) NOT NULL,
726   `status`
int(11) NOT NULL,
727   `status_home`
int(2) NOT NULL,
728   `sub_3`
int(2) NOT NULL,
729   `user`
int(11) NOT NULL,
730   `image` text NOT NULL,
731   `style` varchar(
255) NOT NULL,
732   `date` text NOT NULL,
733   `image_menu` text NOT NULL,
734   `image_menu_c` text NOT NULL
735 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
736
737 --
738 -- Đang đổ dữ liệu cho bảng `cat_copy`
739 --
740
741 INSERT INTO `cat_copy` (`id`, `name`, `link`, `thutu`, `parent`, `status`, `status_home`, `sub_3`, `user`, `image`, `style`, `date`, `image_menu`, `image_menu_c`) VALUES
742 (
1, 'Điện tử - Điện lạnh', '', 6, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s1.jpg', 'laptop', '', '/images/hinhanhmenu/dienmay.png', ''),
743 (
376, 'Áo khoác nam', 'Array', 0, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
744 (
3, 'Thời trang nam', '', 0, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/thoitrangnam.jpg', 'men', '', '/images/hinhanhmenu/thoitrangnam.png', 'https://media3.scdn.vn/img2/2016/11_1/DTV5N6_simg_80d237_400x400_maxb.png'),
745 (
6, 'Mẹ bé - Đồ chơi', '', 10, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s6.jpg', 'moombaby', '', '/images/hinhanhmenu/mevabe.png', ''),
746 (
7, 'Ô tô - Xe máy - Thể thao', '', 13, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s7.jpg', 'car', '', '/images/hinhanhmenu/xe.png', ''),
747 (
8, 'Làm đẹp - Sức Khỏe', '', 9, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s8.jpg', 'cosmetic', '', '/images/hinhanhmenu/mypham.png', ''),
748 (
9, 'Điện thoại - Viễn thông', '', 4, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s9.jpg', 'phone', '', '/images/hinhanhmenu/dienthoaivienthong.png', ''),
749 (
10, 'Máy tính - Laptop', '', 7, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s10.jpg', 'laptop', '', '/images/hinhanhmenu/mayvitinh.png', ''),
750 (
11, 'Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
751 (
12, 'Linh kiện máy tính', '', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
752 (
18, 'Bách hoá Online', '', 14, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s282.png', 'couple', '', '/images/hinhanhmenu/bachhoa.png', ''),
753 (
795, 'Bình hoa trang trí', 'Array', 11, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
754 (
20, 'Phụ kiện công nghệ', '', 2, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/phukien.jpg', 'camera', '', '/images/hinhanhmenu/phukiencongnghe.png', ''),
755 (
22, 'Đồ gia dụng - Đồ điện', '', 5, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s22.jpg', 'electric', '', '/images/hinhanhmenu/dogiadung.png', ''),
756 (
38, 'Trong nÆ°á»›c', '', 0, 2, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
757 (
626, 'Lenovo', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
758 (
621, 'Laptop', 'Array', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
759 (
26, 'Dịch vụ IT', '', 5, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
760 (
27, 'Đĩa phần mềm', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
761 (
625, 'HP', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
762 (
624, 'Asus', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
763 (
31, 'Giày dép - Túi xách', '', 3, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/giaydep.jpg', 'electric', '', '/images/hinhanhmenu/giaydep.png', ''),
764 (
36, 'Tivi', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
765 (
622, 'Toshiba', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
766 (
39, 'Ngoài nước', '', 0, 2, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
767 (
381, 'Quần Jean nam', 'Array', 4, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
768 (
793, 'Thảm', 'Array', 19, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
769 (
694, 'Chăm sóc da nữ', 'Array', 13, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
770 (
572, 'Land Cove', 'Array', 3, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
771 (
752, 'Quần áo sơ sinh', 'Array', 28, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
772 (
46, 'Dùng cụ làm đẹp', '', 3, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
773 (
791, 'Tranh treo tường', 'Array', 2, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
774 (
49, 'Nhà cửa - Đời sống', '', 11, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s49.png', 'doanhnghiep', '', '/images/hinhanhmenu/nhacua.png', ''),
775 (
794, 'Giá treo', 'Array', 12, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
776 (
64, 'Xe số', '', 1, 52, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s64.png', '', '', '', ''),
777 (
473, 'Thiết bị mạng', 'Array', 6, 20, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
778 (
655, 'Vòng tay', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
779 (
656, 'Bông tai', 'Array', 0, 646, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
780 (
66, 'Màn hình máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s66.png', '', '', '', ''),
781 (
67, 'Bộ vi xử lý', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s67.png', '', '', '', ''),
782 (
68, 'Bo mạch chủ', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s68.png', '', '', '', ''),
783 (
69, 'Ổ đĩa cứng', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s69.png', '', '', '', ''),
784 (
623, 'Dell', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
785 (
71, 'Dịch vụ sửa chữa', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s71.png', '', '', '', ''),
786 (
72, 'Thiết kế website', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s72.png', '', '', '', ''),
787 (
73, 'Thiết kế phần mềm', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s73.png', '', '', '', ''),
788 (
74, 'Bàn phím máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s74.png', '', '', '', ''),
789 (
75, 'Chuột máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s75.png', '', '', '', ''),
790 (
76, 'Loa máy vi tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s76.png', '', '', '', ''),
791 (
77, 'Vỏ máy tính', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s77.png', '', '', '', ''),
792 (
78, 'Bá»™ nhá»› trong', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s78.png', '', '', '', ''),
793 (
654, 'Nón bảo hiểm', 'Array', 8, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
794 (
80, 'Card màn hình', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s80.png', '', '', '', ''),
795 (
81, 'Ổ cứng SSD', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s81.png', '', '', '', ''),
796 (
82, 'á»” Ä‘Ä©a quang', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s82.png', '', '', '', ''),
797 (
83, 'Bộ nguồn PSU', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s83.png', '', '', '', ''),
798 (
84, '3G USB Modem', '', 0, 37, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s84.png', '', '', '', ''),
799 (
85, 'Hub - Switch', '', 0, 37, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s85.png', '', '', '', ''),
800 (
86, 'Network Card-Wireless USB', '', 0, 37, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s86.png', '', '', '', ''),
801 (
87, 'Modem ADSL-AccesPoint', '', 0, 37, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s87.png', '', '', '', ''),
802 (
88, 'Print Server, Tủ mạng', '', 0, 37, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s88.png', '', '', '', ''),
803 (
571, 'Xiaomi', 'Array', 4, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
804 (
570, 'Lenovo', 'Array', 5, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
805 (
91, 'Bộ sạc Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s91.png', '', '', '', ''),
806 (
92, 'Ổ cứng Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s92.png', '', '', '', ''),
807 (
93, 'Pin Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s93.png', '', '', '', ''),
808 (
94, 'Ram cho Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s94.png', '', '', '', ''),
809 (
95, 'Đế tản nhiệt Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s95.png', '', '', '', ''),
810 (
96, 'Túi-Balo Laptop', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s96.png', '', '', '', ''),
811 (
97, 'Tai nghe Headphone', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s97.png', '', '', '', ''),
812 (
98, 'GamePad - Tay Games', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s98.png', '', '', '', ''),
813 (
99, 'Ổ cứng ngoài', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s99.png', '', '', '', ''),
814 (
100, 'Flash USB', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s100.png', '', '', '', ''),
815 (
653, 'Phụ kiện tóc', 'Array', 7, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
816 (
102, 'Webcam - Camera', '', 0, 12, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s102.png', '', '', '', ''),
817 (
652, 'Thắt lưng', 'Array', 6, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
818 (
104, 'Máy văn phòng', '', 1, 10, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s104.png', '', '', '', ''),
819 (
645, 'Phụ kiện đồng hồ', 'Array', 5, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
820 (
646, 'Trang sức nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
821 (
647, 'Kính', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
822 (
648, 'Trang sức nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
823 (
641, 'Máy vi tính để bàn', 'Array', 6, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
824 (
650, 'Nón', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
825 (
627, 'Acer', 'Array', 0, 621, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
826 (
649, 'Phụ kiện nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
827 (
638, 'RAM', 'Array', 0, 12, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
828 (
639, 'CPU', 'Array', 0, 12, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
829 (
637, 'Máy photocopy', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
830 (
636, 'Máy hủy giấy', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
831 (
634, 'Máy in', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
832 (
635, 'Máy FAX', 'Array', 0, 104, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
833 (
118, 'Phần mềm & Anti Virus', '', 0, 26, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s118.png', '', '', '', ''),
834 (
651, 'Phụ kiện nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
835 (
120, 'Túi xách table', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s120.png', '', '', '', ''),
836 (
121, 'Case, ốp lưng', '', 0, 25, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s121.png', '', '', '', ''),
837 (
122, 'Tủ Lạnh', '', 2, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s122.png', '', '', '', ''),
838 (
123, 'Máy Giặt', '', 3, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s123.png', '', '', '', ''),
839 (
124, 'Điện nóng - lạnh', '', 4, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s124.png', '', '', '', ''),
840 (
125, 'Âm thanh', '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s125.png', '', '', '', ''),
841 (
126, 'Tivi CRT', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s126.png', '', '', '', ''),
842 (
127, 'Tivi LCD', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s127.png', '', '', '', ''),
843 (
128, 'Tivi LED', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s128.png', '', '', '', ''),
844 (
129, 'Tivi 3D - Smart tivi', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s129.png', '', '', '', ''),
845 (
130, 'Giá treo tivi', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s130.png', '', '', '', ''),
846 (
131, 'Đầu Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s131.png', '', '', '', ''),
847 (
612, 'TV box', 'Array', 0, 611, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
848 (
133, 'Dàn Home Theater', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s133.png', '', '', '', ''),
849 (
134, 'Tivi Ultra HD', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s134.png', '', '', '', ''),
850 (
135, 'Tivi OLED', '', 0, 36, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s135.png', '', '', '', ''),
851 (
136, 'Hi-End', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s136.png', '', '', '', ''),
852 (
137, 'Bộ dàn Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s137.png', '', '', '', ''),
853 (
138, 'Multimedia', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s138.png', '', '', '', ''),
854 (
139, 'Cassette', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s139.png', '', '', '', ''),
855 (
611, 'Phụ kiện Tivi', 'Array', 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
856 (
141, 'Loa', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s141.png', '', '', '', ''),
857 (
142, 'Âm ly', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s142.png', '', '', '', ''),
858 (
143, 'Đầu 5 số', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s143.png', '', '', '', ''),
859 (
144, 'Đầu 6 số', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s144.png', '', '', '', ''),
860 (
145, 'Micro Karaoke', '', 0, 125, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s145.png', '', '', '', ''),
861 (
609, 'Phụ kiện máy lạnh', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
862 (
610, 'Máy nước nóng', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
863 (
608, 'Bình nóng lạnh', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
864 (
607, 'Máy lạnh - Máy điều hòa', 'Array', 0, 124, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
865 (
150, 'Máy giặt lồng đứng', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s150.png', '', '', '', ''),
866 (
151, 'Máy giặt lồng ngang', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s151.png', '', '', '', ''),
867 (
152, 'Máy giặt lồng nghiêng', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s152.png', '', '', '', ''),
868 (
153, 'Máy sấy quần áo', '', 0, 123, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s153.png', '', '', '', ''),
869 (
154, 'Tử lạnh', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s154.png', '', '', '', ''),
870 (
155, 'Tủ lạnh side by side', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s155.png', '', '', '', ''),
871 (
156, 'Tủ mát', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s156.png', '', '', '', ''),
872 (
157, 'Tủ đông', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s157.png', '', '', '', ''),
873 (
158, 'Phụ kiện tủ lạnh', '', 0, 122, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s158.png', '', '', '', ''),
874 (
633, 'Thiết bị đã qua sử dụng', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
875 (
632, 'Máy in cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
876 (
630, 'Laptop cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
877 (
631, 'Máy tính bảng cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
878 (
629, 'Máy vi tính để bàn cũ', 'Array', 0, 628, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
879 (
163, 'Đồ dùng gia đình', '', 0, 22, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s163.png', '', '', '', ''),
880 (
164, 'Đồ dùng nhà bếp', '', 1, 22, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s164.png', '', '', '', ''),
881 (
165, 'Quạt mát', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s165.png', '', '', '', ''),
882 (
166, 'Quạt phun sương - hơi nước', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s166.png', '', '', '', ''),
883 (
167, 'Bàn là', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s167.png', '', '', '', ''),
884 (
168, 'Máy sấy tóc - Là tóc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s168.png', '', '', '', ''),
885 (
169, 'Máy hút bụi', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s169.png', '', '', '', ''),
886 (
170, 'Bình tắm nước nóng', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s170.png', '', '', '', ''),
887 (
171, 'Cây nước nóng - lạnh', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s171.png', '', '', '', ''),
888 (
172, 'Máy lọc nước - phụ kiện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s172.png', '', '', '', ''),
889 (
173, 'Máy hút ẩm - Máy phun ẩm', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s173.png', '', '', '', ''),
890 (
174, 'Đèn điện - Đèn sạc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s174.png', '', '', '', ''),
891 (
175, 'Bình thủy - Siêu tốc', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s175.png', '', '', '', ''),
892 (
176, 'Máy phát điện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s176.png', '', '', '', ''),
893 (
177, 'Máy bơm nước', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s177.png', '', '', '', ''),
894 (
178, 'Máy sưởi', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s178.png', '', '', '', ''),
895 (
179, 'Quạt tích điện', '', 0, 163, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s179.png', '', '', '', ''),
896 (
180, 'Nồi cơm điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s180.png', '', '', '', ''),
897 (
181, 'Nồi áp suất', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s181.png', '', '', '', ''),
898 (
182, 'Bếp Ga', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s182.png', '', '', '', ''),
899 (
183, 'Máy hút mùi', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s183.png', '', '', '', ''),
900 (
184, 'Bếp điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s184.png', '', '', '', ''),
901 (
601, 'Thiết bị dụng cụ sửa chữa', 'Array', 4, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
902 (
599, 'Đồ dùng phòng ngủ', 'Array', 5, 22, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
903 (
187, 'Lò nướng - Vỉ nướng', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s187.png', '', '', '', ''),
904 (
188, 'Nồi lẩu điện', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s188.png', '', '', '', ''),
905 (
189, 'Bộ nồi - Nồi đơn - Nồi ủ', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s189.png', '', '', '', ''),
906 (
190, 'Chảo', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s190.png', '', '', '', ''),
907 (
600, 'Đồ dùng phòng tắm vệ sinh', 'Array', 6, 22, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
908 (
598, 'Đồ dùng sinh hoạt', 'Array', 7, 22, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
909 (
193, 'Máy xay - Máy ép', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s193.png', '', '', '', ''),
910 (
194, 'Máy pha cà phê', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s194.png', '', '', '', ''),
911 (
195, 'Máy khử độc hoa quả', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s195.png', '', '', '', ''),
912 (
196, 'Máy làm sữa chua', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s196.png', '', '', '', ''),
913 (
197, 'Máy vắt cam', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s197.png', '', '', '', ''),
914 (
198, 'Máy xay sinh tố', '', 0, 164, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s198.png', '', '', '', ''),
915 (
628, 'Máy cũ đa qua sử dụng', 'Array', 0, 10, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
916 (
803, 'Bàn ghế phòng khách', 'Array', 0, 790, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
917 (
201, 'Chăn ga', '', 0, 200, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s201.png', '', '', '', ''),
918 (
202, 'Gối - Nệm', '', 0, 200, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s202.png', '', '', '', ''),
919 (
802, 'Vẽ 3D', 'Array', 0, 785, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
920 (
801, 'Giấy dán tường', 'Array', 0, 785, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
921 (
800, 'Dụng cụ làm kem', 'Array', 0, 789, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
922 (
789, 'Dụng cụ làm bánh', 'Array', 14, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
923 (
788, 'Thiết bị điện trong nhà', 'Array', 15, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
924 (
786, 'Kệ', 'Array', 16, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
925 (
787, 'Tủ', 'Array', 18, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
926 (
209, 'Cần bán', '', 0, 206, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s209.png', '', '', '', ''),
927 (
210, 'Cần mua', '', 0, 206, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s210.png', '', '', '', ''),
928 (
211, 'Cho thuê', '', 0, 206, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s211.png', '', '', '', ''),
929 (
785, 'Đồ trang trí', 'Array', 17, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
930 (
213, 'Cần bán', '', 0, 207, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s213.png', '', '', '', ''),
931 (
214, 'Cần mua', '', 0, 207, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s214.png', '', '', '', ''),
932 (
215, 'Thuê - cho thuê', '', 0, 207, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s215.png', '', '', '', ''),
933 (
216, 'Cần bán', '', 0, 208, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s216.png', '', '', '', ''),
934 (
217, 'Cần Mua', '', 0, 208, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s217.png', '', '', '', ''),
935 (
218, 'Thuê - cho thuê', '', 0, 208, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s218.png', '', '', '', ''),
936 (
219, 'Bán', '', 0, 212, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s219.png', '', '', '', ''),
937 (
220, 'Cho thuê', '', 0, 212, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s220.png', '', '', '', ''),
938 (
693, 'Tóc', 'Array', 11, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
939 (
222, 'Các loại cân', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s222.png', '', '', '', ''),
940 (
223, 'Máy cạo râu', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s223.png', '', '', '', ''),
941 (
224, 'Máy xông hơi', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s224.png', '', '', '', ''),
942 (
225, 'Máy massage', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s225.png', '', '', '', ''),
943 (
226, 'Máy tập đa năng', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s226.png', '', '', '', ''),
944 (
227, 'Dụng cụ kiểm tra sức khỏe', '', 0, 46, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s227.png', '', '', '', ''),
945 (
691, 'NÆ°á»›c hoa', 'Array', 1, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
946 (
692, 'Mỹ phẩm nam', 'Array', 5, 8, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
947 (
380, 'Quần kaki, quần tây', 'Array', 6, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
948 (
230, 'Váy - đầm', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s230.png', '', '', '', ''),
949 (
231, 'Quần Jean nữ', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s231.png', '', '', '', ''),
950 (
232, 'Sơ mi nữ', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s232.png', '', '', '', ''),
951 (
233, 'Đồ ngủ', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s233.png', '', '', '', ''),
952 (
234, 'Đồ mát', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s234.png', '', '', '', ''),
953 (
235, 'Đồ tắm', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s235.png', '', '', '', ''),
954 (
236, 'Quần tây', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s236.png', '', '', '', ''),
955 (
237, 'Trang phục công sở', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s237.png', '', '', '', ''),
956 (
379, 'Áo len & Cardigan nam', 'Array', 10, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
957 (
239, 'Dành cho nữ', '', 0, 238, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s239.png', '', '', '', ''),
958 (
240, 'Dành cho nam', '', 0, 238, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s240.png', '', '', '', ''),
959 (
241, 'Quần Jean nam', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s241.png', '', '', '', ''),
960 (
242, 'Áo thun', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s242.png', '', '', '', ''),
961 (
243, 'Quần Tây', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s243.png', '', '', '', ''),
962 (
244, 'Áo sơ mi', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s244.png', '', '', '', ''),
963 (
245, 'Áo thun', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s245.png', '', '', '', ''),
964 (
246, 'Các loại khác', '', 0, 40, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s246.png', '', '', '', ''),
965 (
247, 'Quần áo thể thao', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s247.png', '', '', '', ''),
966 (
248, 'Các loại khác', '', 0, 229, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s248.png', '', '', '', ''),
967 (
249, 'Điện thoại di động', '', 0, 9, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s249.png', '', '', '', ''),
968 (
559, 'Nokia', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
969 (
560, 'Iphone', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
970 (
561, 'Samsung', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
971 (
562, 'Sony', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
972 (
563, 'Motorola', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
973 (
564, 'FPT', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
974 (
573, 'Suntek', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
975 (
566, 'Mobiistar', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
976 (
567, 'Masstel', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
977 (
278, 'Bao da - ốp lưng', '', 0, 274, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s278.png', '', '', '', ''),
978 (
279, 'Tai nghe', '', 0, 274, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s279.png', '', '', '', ''),
979 (
280, 'Thẻ nhớ', '', 0, 274, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s280.png', '', '', '', ''),
980 (
568, 'Asus', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
981 (
569, 'OPPO', 'Array', 0, 249, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
982 (
282, 'Đồng Hồ - Phụ Kiện', '', 8, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/dongho.jpg', 'gift', '', '/images/hinhanhmenu/dongho.png', ''),
983 (
751, 'Đồ dùng cho mẹ bầu', 'Array', 11, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
984 (
750, 'Thời trang gia đình', 'Array', 12, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
985 (
749, 'Thời trang bé trai 9-14 tuổi', 'Array', 3, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
986 (
748, 'Thời trang bé gái 9-14 tuổi', 'Array', 4, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
987 (
747, 'Bỉm, tã vệ sinh', 'Array', 21, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
988 (
746, 'Đồ cho bé ra ngoài', 'Array', 16, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
989 (
745, 'Thời trang mẹ bầu', 'Array', 19, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
990 (
744, 'Thời trang bé trai 1-8 tuổi', 'Array', 0, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
991 (
516, 'Giày nam', 'Array', 1, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
992 (
515, 'Giày nữ', 'Array', 0, 31, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
993 (
472, 'Thiết bị công nghệ', 'Array', 3, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
994 (
471, 'Thiết bị âm thanh', 'Array', 8, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
995 (
469, 'Phụ kiện điện thoại, tablet', 'Array', 1, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
996 (
298, 'Máy ảnh Canon', '', 0, 293, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s298.png', '', '', '', ''),
997 (
299, 'Máy ảnh Nikon', '', 0, 293, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s299.png', '', '', '', ''),
998 (
300, 'Máy ảnh Sony', '', 0, 293, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s300.png', '', '', '', ''),
999 (
301, 'Máy ảnh Samsung', '', 0, 293, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s301.png', '', '', '', ''),
1000 (
302, 'Máy ảnh Fujifilm', '', 0, 293, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s302.png', '', '', '', ''),
1001 (
303, 'Máy quay video Sony', '', 0, 294, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s303.png', '', '', '', ''),
1002 (
304, 'Máy quay video JVC', '', 0, 294, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s304.png', '', '', '', ''),
1003 (
305, 'Máy quay video Gopro', '', 0, 294, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s305.png', '', '', '', ''),
1004 (
306, 'Ống kính máy ảnh', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s306.png', '', '', '', ''),
1005 (
470, 'Phụ kiện máy tính, laptop', 'Array', 2, 20, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1006 (
308, 'Đèn Flash', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s308.png', '', '', '', ''),
1007 (
309, 'Pin & Sạc máy ảnh', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s309.png', '', '', '', ''),
1008 (
310, 'Thẻ nhớ - Đầu đọc', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s310.png', '', '', '', ''),
1009 (
311, 'Phụ kiện máy quay', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s311.png', '', '', '', ''),
1010 (
312, 'Đế - Báng pin', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s312.png', '', '', '', ''),
1011 (
313, 'Thiết bị Studio', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s313.png', '', '', '', ''),
1012 (
314, 'Thiết bị chống ẩm', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s314.png', '', '', '', ''),
1013 (
315, 'Thiết bị ngoài trời', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s315.png', '', '', '', ''),
1014 (
316, 'Thiết bị khác', '', 0, 307, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s316.png', '', '', '', ''),
1015 (
317, 'Giường', '', 0, 200, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s317.png', '', '', '', ''),
1016 (
318, 'Sách giáo khoa', '', 0, 19, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s318.png', '', '', '', ''),
1017 (
319, 'Sách khoa học', '', 0, 19, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s319.png', '', '', '', ''),
1018 (
320, 'Sách tâm lý', '', 0, 19, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s320.png', '', '', '', ''),
1019 (
321, 'Truyện các loại', '', 0, 19, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s321.png', '', '', '', ''),
1020 (
322, 'Văn phòng phẩm', '', 0, 19, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s322.png', '', '', '', ''),
1021 (
420, 'Quần nữ', 'Array', 3, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1022 (
421, 'Áo khoác', 'Array', 1, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1023 (
644, 'Đồng hồ thông minh', 'Array', 0, 282, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1024 (
643, 'Đồng hồ nam', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1025 (
642, 'Đồng hồ nữ', 'Array', 0, 282, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1026 (
792, 'Đồng hồ treo tường', 'Array', 20, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1027 (
330, 'Xe số côn tay', '', 0, 52, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s330.png', '', '', '', ''),
1028 (
331, 'Xa ga', '', 0, 52, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s331.png', '', '', '', ''),
1029 (
332, 'Moto', '', 0, 52, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s332.png', '', '', '', ''),
1030 (
333, 'Xe 4 chổ', '', 0, 41, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s333.png', '', '', '', ''),
1031 (
334, 'Xe 5 chổ', '', 0, 41, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s334.png', '', '', '', ''),
1032 (
335, 'Xe 7 chổ', '', 0, 41, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s335.png', '', '', '', ''),
1033 (
336, 'Xe 9 chổ', '', 0, 41, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s336.png', '', '', '', ''),
1034 (
337, 'Xe 12 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s337.png', '', '', '', ''),
1035 (
338, 'Xe 16 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s338.png', '', '', '', ''),
1036 (
339, 'Xe 29 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s339.png', '', '', '', ''),
1037 (
340, 'Xe 35 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s340.png', '', '', '', ''),
1038 (
341, 'Xe 45 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s341.png', '', '', '', ''),
1039 (
342, 'Xe trên 50 chổ', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s342.png', '', '', '', ''),
1040 (
343, 'Xe giường nằm', '', 0, 329, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s343.png', '', '', '', ''),
1041 (
344, 'Xe đầu kéo', '', 0, 50, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s344.png', '', '', '', ''),
1042 (
790, 'Bàn,ghế', 'Array', 13, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1043 (
346, 'Xe đạp điện', '', 0, 345, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s346.png', '', '', '', ''),
1044 (
347, 'Xe thể thao', '', 0, 345, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s347.png', '', '', '', ''),
1045 (
348, 'Xe mini', '', 0, 345, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s348.png', '', '', '', ''),
1046 (
349, 'Phụ tùng xe đạp', '', 0, 345, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s349.png', '', '', '', ''),
1047 (
350, 'Máy ủi - cày', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s350.png', '', '', '', ''),
1048 (
351, 'Máy xúc lật', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s351.png', '', '', '', ''),
1049 (
352, 'Xe lu rung', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s352.png', '', '', '', ''),
1050 (
353, 'Xe cẩu thủy lực bánh xách', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s353.png', '', '', '', ''),
1051 (
354, 'Máy xúc đào', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s354.png', '', '', '', ''),
1052 (
355, 'Máy ủi bánh xích', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s355.png', '', '', '', ''),
1053 (
356, 'Xe cẩu bánh lốp', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s356.png', '', '', '', ''),
1054 (
357, 'Máy rãi thảm', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s357.png', '', '', '', ''),
1055 (
358, 'Máy san gạt', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s358.png', '', '', '', ''),
1056 (
359, 'Xe cẩu bánh xích', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s359.png', '', '', '', ''),
1057 (
360, 'Xe cứu hỏa', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s360.png', '', '', '', ''),
1058 (
361, 'Máy trộn bê tông', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s361.png', '', '', '', ''),
1059 (
362, 'Xe bơm bê tông', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s362.png', '', '', '', ''),
1060 (
363, 'Các loại máy khác', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s363.png', '', '', '', ''),
1061 (
364, 'Linh kiện máy công trình', '', 0, 54, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s364.png', '', '', '', ''),
1062 (
378, 'Áo sơ mi nam', 'Array', 6, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1063 (
377, 'Áo thun,áo polo nam', 'Array', 1, 3, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1064 (
367, 'Thời trang nữ', '', 1, 17, 0, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s3.jpg', 'women', '', '/images/hinhanhmenu/thoitrangnu.png', 'https://media3.scdn.vn/img2/2016/10_27/IPHShD_simg_80d237_400x400_maxb.png'),
1065 (
419, 'Đồ mặc nhà, đồ ngủ', 'Array', 7, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1066 (
417, 'Đầm, váy', 'Array', 0, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1067 (
418, 'Set trang phục, jumpsuit', 'Array', 9, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1068 (
370, 'VPP - Sách - Quà tặng', '', 12, 17, 1, 0, 0, 0, 'images/cat/slider_home_s370.png', 'gift', '', '/images/hinhanhmenu/qualuuniem.png', ''),
1069 (
799, 'Khuôn khay làm bánh', 'Array', 0, 789, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1070 (
798, 'Hoa giả', 'Array', 0, 795, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1071 (
796, 'Màng', 'Array', 21, 49, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1072 (
797, 'Bình hoa', 'Array', 0, 795, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1073 (
743, 'Thời trang bé gái 1-8 tuổi', 'Array', 0, 6, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1074 (
382, 'Quần áo thể thao nam', 'Array', 2, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1075 (
383, 'Quần shorts nam', 'Array', 3, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1076 (
384, 'Quần kiểu nam', 'Array', 9, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1077 (
385, 'Áo vest, blazer nam', 'Array', 8, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1078 (
386, 'Quần jogger', 'Array', 7, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1079 (
387, 'Đồ lót, Đồ ngủ & Tất', 'Array', 11, 3, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1080 (
388, 'Áo khoác thể thao', 'Array', 0, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1081 (
389, 'Áo khoác chống nắng', 'Array', 1, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1082 (
390, 'Áo khoác có mũ', 'Array', 2, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1083 (
391, 'Áo khoác da, da lộn', 'Array', 3, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1084 (
392, 'Áo khoác dạ,măng tô', 'Array', 4, 376, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1085 (
393, 'Áo thun không cổ', 'Array', 0, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1086 (
394, 'Áo polo có cổ', 'Array', 1, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1087 (
395, 'Áo thun dài tay', 'Array', 2, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1088 (
396, 'Áo thun 3 lỗ', 'Array', 3, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1089 (
397, 'Áo len, áo lạnh', 'Array', 4, 377, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1090 (
398, 'Sơ mi dài tay', 'Array', 0, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1091 (
399, 'Sơ mi ngắn tay', 'Array', 1, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1092 (
403, 'Quần jeans ống suông', 'Array', 0, 381, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1093 (
401, 'Quần kaki', 'Array', 3, 380, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1094 (
402, 'Quần tây', 'Array', 4, 380, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1095 (
404, 'Quần jeans ống côn skinny', 'Array', 0, 381, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1096 (
405, 'Quần bơi', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1097 (
406, 'Áo thể thao, tập gym', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1098 (
407, 'Quần thể thao, tập gym', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1099 (
408, 'Bộ quần áo thể thao', 'Array', 0, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1100 (
409, 'Quần shorts kaki', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1101 (
410, 'Quần shorts thun', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1102 (
411, 'Quần shorts jeans', 'Array', 0, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1103 (
412, 'Quần shorts khác', 'Array', 6, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1104 (
413, 'Cà vạt nam', 'Array', 2, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1105 (
414, 'Áo thể thao cặp', 'Array', 4, 382, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1106 (
415, 'Quần mặc nhà', 'Array', 5, 383, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1107 (
416, 'Áo sơ mi nhập khẩu', 'Array', 3, 378, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1108 (
422, 'Áo nữ', 'Array', 4, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1109 (
423, 'Thời trang trung niên', 'Array', 6, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1110 (
424, 'Đầm xòe', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1111 (
425, 'Đầm suông', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1112 (
426, 'Đầm ôm', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1113 (
427, 'Đầm denim', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1114 (
428, 'Quần jean', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1115 (
429, 'Quần tây', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1116 (
430, 'Quần ống rộng', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1117 (
431, 'Quần áo thể thao nữ', 'Array', 0, 420, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1118 (
432, 'Áo và quần dài', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1119 (
433, 'Áo và chân váy', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1120 (
434, 'Jumpsuit', 'Array', 0, 418, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1121 (
435, 'Áo len', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1122 (
436, 'Áo kiểu', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1123 (
437, 'Áo thun có tay', 'Array', 0, 422, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1124 (
442, 'Áo khoác len, Cardigan', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1125 (
441, 'Áo khoác vest, Blazer', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1126 (
443, 'Áo khoác đôi', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1127 (
444, 'Áo khoác phao', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1128 (
445, 'Áo khoác chống nắng', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1129 (
446, 'Áo khoác da', 'Array', 0, 421, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1130 (
447, 'Đầm trung niên', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1131 (
448, 'Áo trung niên', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1132 (
449, 'Đồ mặc nhà, đồ ngủ trung niên', 'Array', 0, 423, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1133 (
450, 'Bộ mặc nhà nữ', 'Array', 0, 419, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1134 (
455, 'Đồ bơi, đồ đi biển', 'Array', 2, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1135 (
454, 'Đồ lót', 'Array', 6, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1136 (
456, 'Chân váy', 'Array', 7, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1137 (
457, 'Trang phục cưới', 'Array', 5, 367, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1138 (
458, 'Áo lót', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1139 (
459, 'Quần lót', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1140 (
460, 'Đồ lót bộ', 'Array', 0, 454, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1141 (
461, 'Váy xòe', 'Array', 0, 456, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1142 (
462, 'Đầm công sở', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1143 (
463, 'Đầm dạo phố', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1144 (
464, 'Đầm dự tiệc', 'Array', 0, 417, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1145 (
465, 'Hàng Hot Girl', 'Array', 10, 367, 1, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1146 (
466, 'Đồ kiểu hotgirl', 'Array', 0, 465, 0, 0, 0, 0, '', '', '', '', ''),
1147 (
467, 'Đầm công chúa', 'Array', 0, 465, 0, 0, 0, 0