Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3
4 namespace
UnityStandardAssets.Water
5 {
6     
[ExecuteInEditMode]
7     
[RequireComponent(typeof(WaterBase))]
8     
public class Displace : MonoBehaviour
9     {
10         
public void Awake()
11         {
12             
if (enabled)
13             {
14                 OnEnable();
15             }
16             
else
17             {
18                 OnDisable();
19             }
20         }
21
22
23         
public void OnEnable()
24         {
25             Shader.EnableKeyword(
"WATER_VERTEX_DISPLACEMENT_ON");
26             Shader.DisableKeyword(
"WATER_VERTEX_DISPLACEMENT_OFF");
27         }
28
29
30         
public void OnDisable()
31         {
32             Shader.EnableKeyword(
"WATER_VERTEX_DISPLACEMENT_OFF");
33             Shader.DisableKeyword(
"WATER_VERTEX_DISPLACEMENT_ON");
34         }
35     }
36 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *