Code Review

1 using System;
2 using
UnityEditor;
3 using
UnityEngine;
4
5 namespace
UnityStandardAssets.ImageEffects
6 {
7     
[CustomEditor (typeof(EdgeDetection))]
8     
class EdgeDetectionEditor : Editor
9     {
10         SerializedObject serObj;
11
12         SerializedProperty mode;
13         SerializedProperty sensitivityDepth;
14         SerializedProperty sensitivityNormals;
15
16         SerializedProperty lumThreshold;
17
18         SerializedProperty edgesOnly;
19         SerializedProperty edgesOnlyBgColor;
20
21         SerializedProperty edgeExp;
22         SerializedProperty sampleDist;
23
24
25         
void OnEnable () {
26             serObj =
new SerializedObject (target);
27
28             mode = serObj.FindProperty(
"mode");
29
30             sensitivityDepth = serObj.FindProperty(
"sensitivityDepth");
31             sensitivityNormals = serObj.FindProperty(
"sensitivityNormals");
32
33             lumThreshold = serObj.FindProperty(
"lumThreshold");
34
35             edgesOnly = serObj.FindProperty(
"edgesOnly");
36             edgesOnlyBgColor = serObj.FindProperty(
"edgesOnlyBgColor");
37
38             edgeExp = serObj.FindProperty(
"edgeExp");
39             sampleDist = serObj.FindProperty(
"sampleDist");
40         }
41
42
43         
public override void OnInspectorGUI () {
44             serObj.Update ();
45
46             GUILayout.Label(
"Detects spatial differences and converts into black outlines", EditorStyles.miniBoldLabel);
47             EditorGUILayout.PropertyField (mode,
new GUIContent("Mode"));
48
49             
if (mode.intValue < 2) {
50                 EditorGUILayout.PropertyField (sensitivityDepth,
new GUIContent(" Depth Sensitivity"));
51                 EditorGUILayout.PropertyField (sensitivityNormals,
new GUIContent(" Normals Sensitivity"));
52             }
53             
else if (mode.intValue < 4) {
54                 EditorGUILayout.PropertyField (edgeExp,
new GUIContent(" Edge Exponent"));
55             }
56             
else {
57                 
// lum based mode
58                 EditorGUILayout.PropertyField (lumThreshold,
new GUIContent(" Luminance Threshold"));
59             }
60
61             EditorGUILayout.PropertyField (sampleDist,
new GUIContent(" Sample Distance"));
62
63             EditorGUILayout.Separator ();
64
65             GUILayout.Label (
"Background Options");
66             edgesOnly.floatValue = EditorGUILayout.Slider (
" Edges only", edgesOnly.floatValue, 0.0f, 1.0f);
67             EditorGUILayout.PropertyField (edgesOnlyBgColor,
new GUIContent (" Color"));
68
69             serObj.ApplyModifiedProperties();
70         }
71     }
72 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang