Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3
4
5 namespace
UnityStandardAssets.Utility
6 {
7     
public class FollowTarget : MonoBehaviour
8     {
9         
public Transform target;
10         
public Vector3 offset = new Vector3(0f, 7.5f, 0f);
11
12
13         
private void LateUpdate()
14         {
15             transform.position = target.position + offset;
16         }
17     }
18 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang