Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3 #
if UNITY_EDITOR
4 using
UnityEditor;
5 #endif

6
7 namespace
UnityStandardAssets.Utility
8 {
9 #
if UNITY_EDITOR
10
11     
[ExecuteInEditMode]
12 #endif
13     
public class PlatformSpecificContent : MonoBehaviour
14     {
15         
private enum BuildTargetGroup
16         {
17             Standalone,
18             Mobile
19         }
20
21         [SerializeField]
private BuildTargetGroup m_BuildTargetGroup;
22         [SerializeField]
private GameObject[] m_Content = new GameObject[0];
23         [SerializeField]
private MonoBehaviour[] m_MonoBehaviours = new MonoBehaviour[0];
24         [SerializeField]
private bool m_ChildrenOfThisObject;
25
26 #
if !UNITY_EDITOR
27     
void OnEnable()
28     {
29         CheckEnableContent();
30     }
31 #endif
32
33 #
if UNITY_EDITOR
34
35         
private void OnEnable()
36         {
37             EditorUserBuildSettings.activeBuildTargetChanged += Update;
38             EditorApplication.update += Update;
39         }
40
41
42         
private void OnDisable()
43         {
44             EditorUserBuildSettings.activeBuildTargetChanged -= Update;
45             EditorApplication.update -= Update;
46         }
47
48
49         
private void Update()
50         {
51             CheckEnableContent();
52         }
53 #endif
54
55
56         
private void CheckEnableContent()
57         {
58 #
if (UNITY_IPHONE || UNITY_ANDROID || UNITY_WP8 || UNITY_BLACKBERRY )
59         
if (m_BuildTargetGroup == BuildTargetGroup.Mobile)
60         {
61             EnableContent(
true);
62         }
else {
63             EnableContent(
false);
64         }
65 #endif
66
67 #
if !(UNITY_IPHONE || UNITY_ANDROID || UNITY_WP8 || UNITY_BLACKBERRY )
68             
if (m_BuildTargetGroup == BuildTargetGroup.Mobile)
69             {
70                 EnableContent(
false);
71             }
72             
else
73             {
74                 EnableContent(
true);
75             }
76 #endif
77         }
78
79
80         
private void EnableContent(bool enabled)
81         {
82             
if (m_Content.Length > 0)
83             {
84                 
foreach (var g in m_Content)
85                 {
86                     
if (g != null)
87                     {
88                         g.SetActive(enabled);
89                     }
90                 }
91             }
92             
if (m_ChildrenOfThisObject)
93             {
94                 
foreach (Transform t in transform)
95                 {
96                     t.gameObject.SetActive(enabled);
97                 }
98             }
99             
if (m_MonoBehaviours.Length > 0)
100             {
101                 
foreach (var monoBehaviour in m_MonoBehaviours)
102                 {
103                     monoBehaviour.enabled = enabled;
104                 }
105             }
106         }
107     }
108 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang