Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3 using
UnityEngine.UI;
4
5 namespace
UnityStandardAssets.SceneUtils
6 {
7     
public class SlowMoButton : MonoBehaviour
8     {
9         
public Sprite FullSpeedTex; // the ui texture for full speed
10         
public Sprite SlowSpeedTex; // the ui texture for slow motion mode
11         
public float fullSpeed = 1;
12         
public float slowSpeed = 0.3f;
13         
public Button button; // reference to the ui texture that will be changed
14
15
16         
private bool m_SlowMo;
17
18
19         
void Start()
20         {
21             m_SlowMo =
false;
22         }
23
24         
void OnDestroy()
25         {
26             Time.timeScale =
1;
27         }
28
29         
public void ChangeSpeed()
30         {
31             
// toggle slow motion state
32             m_SlowMo = !m_SlowMo;
33
34             
// update button texture
35             
var image = button.targetGraphic as Image;
36             
if (image != null)
37             {
38                 image.sprite = m_SlowMo ? SlowSpeedTex : FullSpeedTex;
39             }
40
41             button.targetGraphic = image;
42
43             Time.timeScale = m_SlowMo ? slowSpeed : fullSpeed;
44         }
45     }
46 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang