Code Review

1 using UnityEngine;
2 using
System.Collections;
3
4 public
class DestroyObject : MonoBehaviour {
5
6     
public GameObject objectToDestroy;
7     
public float destructionDelay;
8
9
10     
// Use this for initialization
11     
void Start () {
12         Invoke (
"DestroyAfterDely", destructionDelay);
13     }
14
15     
void SelfDestruct()
16     {
17         Destroy (gameObject);
18     }
19
20 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang