Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3
4
5 namespace
UnityStandardAssets.Cameras
6 {
7     
public abstract class PivotBasedCameraRig : AbstractTargetFollower
8     {
9         
// This script is designed to be placed on the root object of a camera rig,
10         
// comprising 3 gameobjects, each parented to the next:
11
12         
// Camera Rig
13         
// Pivot
14         
// Camera
15
16         
protected Transform m_Cam; // the transform of the camera
17         
protected Transform m_Pivot; // the point at which the camera pivots around
18         
protected Vector3 m_LastTargetPosition;
19
20
21         
protected virtual void Awake()
22         {
23             
// find the camera in the object hierarchy
24             m_Cam = GetComponentInChildren<Camera>().transform;
25             m_Pivot = m_Cam.parent;
26         }
27     }
28 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang