Code Review


bin
My Project
obj
Resources
App.config1.76 KB
Encryption.vb3.48 KB
fevicon.ico12.56 KB
frmAbout.Designer.vb9.48 KB
frmAbout.resx25.11 KB
frmAbout.vb1.29 KB
frmBilling.Designer.vb72.88 KB
frmBilling.resx28.98 KB
frmBilling.vb41.69 KB
frmBilling1.Designer.vb81.05 KB
frmBilling1.resx29.15 KB
frmBilling1.vb41.31 KB
frmBillingRecord.Designer.vb26.05 KB
frmBillingRecord.resx26.8 KB
frmBillingRecord.vb13.38 KB
frmBillingRecord1.Designer.vb29.61 KB
frmBillingRecord1.resx27.7 KB
frmBillingRecord1.vb14.19 KB
frmCamera.Designer.vb6.48 KB
frmCamera.resx25.21 KB
frmCamera.vb2.12 KB
frmCategory.Designer.vb16.56 KB
frmCategory.resx25 KB
frmCategory.vb7.82 KB
frmChangePassword.Designer.vb7.88 KB
frmChangePassword.resx24.82 KB
frmChangePassword.vb4.06 KB
frmCompany.Designer.vb27.25 KB
frmCompany.resx26.63 KB
frmCompany.vb11.5 KB
frmContacts.Designer.vb19.75 KB
frmContacts.resx25.36 KB
frmContacts.vb8.99 KB
frmCreditorsAndDebtorsReport.Designer.vb7.51 KB
frmCreditorsAndDebtorsReport.resx25.01 KB
frmCreditorsAndDebtorsReport.vb3.38 KB
frmCustomer.Designer.vb25.88 KB
frmCustomer.resx25.2 KB
frmCustomer.vb16.28 KB
frmCustomerRecord.Designer.vb20.57 KB
frmCustomerRecord.resx26.98 KB
frmCustomerRecord.vb7.25 KB
frmCustomerRecord1.Designer.vb20.78 KB
frmCustomerRecord1.resx26.8 KB
frmCustomerRecord1.vb6.79 KB
frmCustomerRecord2.Designer.vb22.36 KB
frmCustomerRecord2.resx26.98 KB
frmCustomerRecord2.vb7.63 KB
frmLogin.Designer.vb7.56 KB
frmLogin.resx105.07 KB
frmLogin.vb7.05 KB
frmLogs.Designer.vb19.84 KB
frmLogs.resx105.61 KB
frmLogs.vb7.97 KB
frmMainMenu.Designer.vb49.67 KB
frmMainMenu.resx388.97 KB
frmMainMenu.vb23.95 KB
frmOverallReport.Designer.vb9.4 KB
frmOverallReport.resx25.01 KB
frmOverallReport.vb9.94 KB
frmProduct.Designer.vb31.71 KB
frmProduct.resx25.2 KB
frmProduct.vb26.3 KB
frmProductRecord.Designer.vb22.79 KB
frmProductRecord.resx26.98 KB
frmProductRecord.vb10.82 KB
frmProfitAndLossReport.Designer.vb9.44 KB
frmProfitAndLossReport.resx25.01 KB
frmProfitAndLossReport.vb6.05 KB
frmPurchaseReport.Designer.vb11.9 KB
frmPurchaseReport.resx25.01 KB
frmPurchaseReport.vb9.62 KB
frmQuotation.Designer.vb53.81 KB
frmQuotation.resx28.08 KB
frmQuotation.vb28.79 KB
frmQuotationRecord.Designer.vb21.39 KB
frmQuotationRecord.resx26.44 KB
frmQuotationRecord.vb10.96 KB
frmQuotationRecord1.Designer.vb25.24 KB
frmQuotationRecord1.resx27.52 KB
frmQuotationRecord1.vb8.84 KB
frmRegistration.Designer.vb26.32 KB
frmRegistration.resx26.26 KB
frmRegistration.vb12.64 KB
frmRegistration_FirstRun.Designer.vb11.5 KB
frmRegistration_FirstRun.resx24.82 KB
frmRegistration_FirstRun.vb3.21 KB
frmReport.Designer.vb2.71 KB
frmReport.resx24.82 KB
frmReport.vb38 Bytes
frmSalesReport.Designer.vb10.22 KB
frmSalesReport.resx25.01 KB
frmSalesReport.vb9.41 KB
frmServiceDoneReport.Designer.vb9.47 KB
frmServiceDoneReport.resx25.01 KB
frmServiceDoneReport.vb2.89 KB
frmServices.Designer.vb29.41 KB
frmServices.resx25.38 KB
frmServices.vb17.99 KB
frmServicesRecord.Designer.vb28.65 KB
frmServicesRecord.resx27.34 KB
frmServicesRecord.vb12.05 KB
frmServicesRecord1.Designer.vb28.65 KB
frmServicesRecord1.resx27.34 KB
frmServicesRecord1.vb12.03 KB
frmSplash.Designer.vb5.82 KB
frmSplash.resx5.87 KB
frmSplash.vb2.46 KB
frmStock.Designer.vb38.19 KB
frmStock.resx26.1 KB
frmStock.vb17.29 KB
frmStockIn.Designer.vb18.46 KB
frmStockIn.resx26.44 KB
frmStockIn.vb7.53 KB
frmStockInAndOutReport.Designer.vb7.47 KB
frmStockInAndOutReport.resx25.01 KB
frmStockInAndOutReport.vb2.73 KB
frmStockRecord.Designer.vb24.79 KB
frmStockRecord.resx26.62 KB
frmStockRecord.vb9.23 KB
frmStockRecord1.Designer.vb25.68 KB
frmStockRecord1.resx27.16 KB
frmStockRecord1.vb7.78 KB
frmSubCategory.Designer.vb21.65 KB
frmSubCategory.resx25.36 KB
frmSubCategory.vb12.27 KB
frmSupplier.Designer.vb20.79 KB
frmSupplier.resx25.02 KB
frmSupplier.vb11.92 KB
frmSupplierRecord.Designer.vb20.51 KB
frmSupplierRecord.resx26.62 KB
frmVoucherReport.vb6.08 KB
ModCommonClasses.vb322 Bytes
ModCS.vb138 Bytes
ModFunc.vb2.6 KB
rptCreditors.rpt10 KB
rptCreditors.vb5.8 KB
rptDebtors.rpt10 KB
rptDebtors.vb5.79 KB
rptExpenses.rpt16 KB
rptExpenses.vb8.15 KB
rptInvoice.rpt32 KB
rptInvoice.vb6.8 KB
rptInvoice1.rpt32 KB
rptInvoice1.vb6.8 KB
rptInvoice2.rpt32 KB
rptInvoice2.vb6.8 KB
rptOverall.rpt64 KB
rptOverall.vb11.31 KB
rptPurchase.rpt32 KB
rptPurchase.vb8.82 KB
rptQuotation.rpt32 KB
rptQuotation.vb6.81 KB
rptQuotation1.rpt32 KB
rptQuotation1.vb6.82 KB
rptSales.rpt32 KB
rptSales.vb7.12 KB
rptSales1.rpt17.5 KB
rptSales1.vb9.14 KB
rptSales2.rpt48 KB
rptSales2.vb7.48 KB
rptService.rpt15 KB
rptService.vb7.13 KB
rptServiceReceipt.rpt32 KB
rptServiceReceipt.vb7.52 KB
rptStockIn.rpt16 KB
rptStockIn.vb5.79 KB
rptStockOut.rpt16 KB
rptStockOut.vb5.79 KB
rptVoucher.rpt16 KB
rptVoucher.vb6.13 KB
Sales and Inventory System.sln893 Bytes
Sales and Inventory System.suo161 KB
Sales and Inventory System.v12.suo229.5 KB
Sales and Inventory System.vbproj38.1 KB
Sales and Inventory System.vbproj.user447 Bytes
SIS_DBDataSet.Designer.vb1.3 MB
SIS_DBDataSet.xsc3 Bytes
SIS_DBDataSet.xsd309.83 KB
SIS_DBDataSet.xss3 Bytes
SIS_DBDataSet1.Designer.vb1.52 MB
SIS_DBDataSet1.xsc3 Bytes
SIS_DBDataSet1.xsd373.22 KB
SIS_DBDataSet1.xss3 Bytes
SIS_DBDataSet2.Designer.vb1.72 MB
SIS_DBDataSet2.xsc361 Bytes
SIS_DBDataSet2.xsd420.23 KB
SIS_DBDataSet2.xss13.09 KB
SubRPTexpenses.rpt16 KB
SubRPTexpenses.vb8.17 KB
SubRPTpurchases.rpt32 KB
SubRPTpurchases.vb8.84 KB
SubRPTsales.rpt32 KB
SubRPTsales.vb8.15 KB
SubRPTservice.rpt13.5 KB
SubRPTservice.vb7.15 KB
Voucher_DBDataSet.Designer.vb229.11 KB
Voucher_DBDataSet.xsc361 Bytes
Voucher_DBDataSet.xsd48.63 KB
Voucher_DBDataSet.xss1.57 KB

Mô tả chi tiết

Tải xuống miễn phí Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán với mã nguồn và cơ sở dữ liệu. Hệ thống quản lý hàng tồn kho được tùy chỉnh Hệ thống với các tính năng tuyệt vời như Bản ghi hàng tồn kho hoàn chỉnh, Bản ghi bán hàng, Bản ghi mua hàng, Hệ thống quản lý kho tổng thể. Ứng dụng máy tính này 100% đang hoạt động. Nó được phát triển bằng c # và Thiết kế cơ sở dữ liệu trong MSSQL. Mã ứng dụng này rất hữu ích cho Học sinh cuối học kỳ để thực hiện dự án năm cuối. Chúng tôi có một bộ sưu tập tuyệt vời về các Dự án Mã Nguồn Miễn phí c #

Các tính năng chính của Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán trước

Các tính năng chính là:

1. Quản lý khách hàng và nhà cung cấp
2. Xử lý đơn đặt hàng
3. Quản lý hàng tồn kho
4. Quản lý bán hàng
5. Quản lý hóa đơn
6. Chỉ số tồn kho thấp
7. Tìm kiếm hồ sơ
trước 8. Báo cáo trước

9. Đơn đặt hàng

10. Tiêu dùng bộ phận

Bạn có thể truy cập hệ thống bằng các tài khoản sau.

  • Tên người dùng: admin
  • Mật khẩu: admin

Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.Lấy link tải project về máy tính chỉ có trên điện thoại di động

Bước 1: Sử dụng điện thoại di động mở trang web Google.com

Bước 2: Tìm kiếm Hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho trong c# Codefly

Bước 3: Thấy Link Tải Project trên smartphone, Copy link download gửi sang Desktop

Download Now

Sources:

Hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho trong c#

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang