Code Review

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3     <system.diagnostics>
4         <sources>
5             <!-- This section defines the logging configuration
for My.Application.Log -->
6             <source name=
"DefaultSource" switchName="DefaultSwitch">
7                 <listeners>
8                     <
add name="FileLog"/>
9                     <!-- Uncomment the below section to write to the Application Event Log -->
10                     <!--<
add name="EventLog"/>-->
11                 </listeners>
12             </source>
13         </sources>
14         <switches>
15             <
add name="DefaultSwitch" value="Information"/>
16         </switches>
17         <sharedListeners>
18             <
add name="FileLog" type="Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener, Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL" initializeData="FileLogWriter"/>
19             <!-- Uncomment the below section and replace APPLICATION_NAME with the name of your application to write to the Application Event Log -->
20             <!--<
add name="EventLog" type="System.Diagnostics.EventLogTraceListener" initializeData="APPLICATION_NAME"/> -->
21         </sharedListeners>
22     </system.diagnostics>
23 <startup><supportedRuntime version=
"v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/></startup></configuration>


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang