Code Review

1
2 Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version
12.00
3 # Visual Studio
2012
4 Project(
"{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "prjSalesInventory", "prjSalesInventory\prjSalesInventory.vbproj", "{ADB0C842-0E22-49BF-832C-E72C756AFA52}"
5 EndProject
6 Global
7     GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
8         Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
9         Release|Any CPU = Release|Any CPU
10     EndGlobalSection
11     GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
12         {ADB0C842-
0E22-49BF-832C-E72C756AFA52}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
13         {ADB0C842-
0E22-49BF-832C-E72C756AFA52}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
14         {ADB0C842-
0E22-49BF-832C-E72C756AFA52}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
15         {ADB0C842-
0E22-49BF-832C-E72C756AFA52}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
16     EndGlobalSection
17     GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
18         HideSolutionNode = FALSE
19     EndGlobalSection
20 EndGlobal


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang