Code Review


Form_PrintX
FrmAbout.Designer.vb11.81 KB
FrmAbout.resx5.68 KB
FrmAbout.vb37 Bytes
FrmADDSUPPLIER.Designer.vb16.07 KB
FrmADDSUPPLIER.resx9.66 KB
FrmADDSUPPLIER.vb8.02 KB
FrmADDSUPPLIER_ITEM.Designer.vb6.5 KB
FrmADDSUPPLIER_ITEM.resx5.68 KB
FrmADDSUPPLIER_ITEM.vb2.08 KB
FrmADDUSER.designer.vb18.75 KB
FrmADDUSER.resx9.07 KB
FrmADDUSER.vb8.49 KB
FrmAUDIT_TRAIL.Designer.vb19.36 KB
FrmAUDIT_TRAIL.resx28.54 KB
FrmAUDIT_TRAIL.vb21.73 KB
FrmBarcode.Designer.vb13.08 KB
FrmBarcode.resx7.17 KB
FrmBarcode.vb7.42 KB
FrmBG.Designer.vb3.95 KB
FrmBG.resx213.94 KB
FrmBG.vb311 Bytes
FrmBUSINESS_INFO.Designer.vb16.88 KB
FrmBUSINESS_INFO.resx12.62 KB
FrmBUSINESS_INFO.vb3.79 KB
FrmCATADD.Designer.vb26.02 KB
FrmCATADD.resx19.52 KB
FrmCATADD.vb21.08 KB
FrmCATEGORYSELECTITEM.Designer.vb6.34 KB
FrmCATEGORYSELECTITEM.resx5.68 KB
FrmCATEGORYSELECTITEM.vb4.05 KB
FrmCATITEMADD.Designer.vb12.24 KB
FrmCATITEMADD.resx7.97 KB
FrmCATITEMADD.vb10.92 KB
FrmCATITEMADD_2.Designer.vb13.21 KB
FrmCATITEMADD_2.resx7.97 KB
FrmCATITEMADD_2.vb7.38 KB
FrmCATITEMLIST.Designer.vb6.69 KB
FrmCATITEMLIST.resx9.2 KB
FrmCATITEMLIST.vb1.91 KB
FrmCATLIST.Designer.vb14.63 KB
FrmCATLIST.resx10.81 KB
FrmCATLIST.vb8.02 KB
FrmCAT_GROUP_ADD.Designer.vb7.66 KB
FrmCAT_GROUP_ADD.resx7.97 KB
FrmCAT_GROUP_ADD.vb2.47 KB
FrmDEFFECTIVE_PO_LIST.Designer.vb7.99 KB
FrmDEFFECTIVE_PO_LIST.resx14.43 KB
FrmDEFFECTIVE_PO_LIST.vb2.15 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_ADD.Designer.vb15.02 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_ADD.resx14.43 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_ADD.vb25.57 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_PENDING.Designer.vb7.54 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_PENDING.resx14.43 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_PENDING.vb2.7 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS.Designer.vb14.3 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS.resx15.87 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS.vb16.51 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS_DATA_ADD.Designer.vb15.47 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS_DATA_ADD.resx5.68 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCKS_DATA_ADD.vb4.6 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCK_LIST.Designer.vb5.38 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCK_LIST.resx5.68 KB
FrmDEFFECTIVE_RETURN_STOCK_LIST.vb3.04 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_ADD.Designer.vb15.05 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_ADD.resx14.43 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_ADD.vb29.66 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_DATA_ADD.Designer.vb14.34 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_DATA_ADD.resx5.68 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_DATA_ADD.vb5.31 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_LIST.Designer.vb5.27 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_LIST.resx5.68 KB
FrmDEFFECTIVE_STOCKS_LIST.vb2.82 KB
FrmLOGIN.Designer.vb10.89 KB
FrmLOGIN.resx197.42 KB
FrmLOGIN.vb31.26 KB
FrmORDER_FORM.Designer.vb9.51 KB
FrmORDER_FORM.resx16.82 KB
FrmORDER_FORM.vb2.06 KB
FrmORDER_FORM_DATA.Designer.vb22.26 KB
FrmORDER_FORM_DATA.resx13.98 KB
FrmORDER_FORM_DATA.vb17.78 KB
FrmPASSWORD.Designer.vb2.14 KB
FrmPASSWORD.resx5.68 KB
FrmPASSWORD.vb1.11 KB
FrmPENDING_STOCK_LIST.Designer.vb3.25 KB
FrmPENDING_STOCK_LIST.resx5.68 KB
FrmPENDING_STOCK_LIST.vb2.94 KB
FrmPHYSICALCOUNT.Designer.vb8.47 KB
FrmPHYSICALCOUNT.resx15.68 KB
FrmPHYSICALCOUNT.vb3.46 KB
FrmPHYSICALCOUNT_ADD.Designer.vb19.9 KB
FrmPHYSICALCOUNT_ADD.resx7.99 KB
FrmPHYSICALCOUNT_ADD.vb14.71 KB
FrmPOSADD.Designer.vb8.77 KB
FrmPOSADD.resx5.68 KB
FrmPOSADD.vb10.19 KB
FrmPOSCASHIER.Designer.vb31.55 KB
FrmPOSCASHIER.resx26.74 KB
FrmPOSCASHIER.vb28.35 KB
FrmPOSEDIT.Designer.vb8.87 KB
FrmPOSEDIT.resx5.68 KB
FrmPOSEDIT.vb7.04 KB
FrmPOSPAYMENT.Designer.vb7.34 KB
FrmPOSPAYMENT.resx5.87 KB
FrmPOSPAYMENT.vb12.19 KB
FrmPOSRECEIPT_LIST.Designer.vb16.63 KB
FrmPOSRECEIPT_LIST.resx22.65 KB
FrmPOSRECEIPT_LIST.vb8.58 KB
FrmPOSSTOCKSLIST.Designer.vb5.25 KB
FrmPOSSTOCKSLIST.resx10.96 KB
FrmPOSSTOCKSLIST.vb5.12 KB
FrmPOSVIEW.Designer.vb7.51 KB
FrmPOSVIEW.resx5.68 KB
FrmPOSVIEW.vb2.84 KB
FrmPOS_CHOICES.Designer.vb4.83 KB
FrmPOS_CHOICES.resx5.68 KB
FrmPOS_CHOICES.vb459 Bytes
FrmPRODUCTS_REORDER.Designer.vb7.81 KB
FrmPRODUCTS_REORDER.resx14.83 KB
FrmPRODUCTS_REORDER.vb3.27 KB
FrmPURCHASEORDER.Designer.vb14.14 KB
FrmPURCHASEORDER.resx16.88 KB
FrmPURCHASEORDER.vb10.02 KB
FrmPURCHASEORDERADD.Designer.vb15.17 KB
FrmPURCHASEORDERADD.resx14.43 KB
FrmPURCHASEORDERADD.vb21.64 KB
FrmPURCHASEORDERDATA.Designer.vb9.83 KB
FrmPURCHASEORDERDATA.resx5.68 KB
FrmPURCHASEORDERDATA.vb2.7 KB
FrmPURCHASEORDERDATA_EDIT.Designer.vb13.1 KB
FrmPURCHASEORDERDATA_EDIT.resx5.68 KB
FrmPURCHASEORDERDATA_EDIT.vb1.49 KB
FrmPURCHASEORDERLIST.Designer.vb4.74 KB
FrmPURCHASEORDERLIST.resx5.68 KB
FrmPURCHASEORDERLIST.vb2.94 KB
FrmPURCHASEORDER_RECEIVE.Designer.vb9.84 KB
FrmPURCHASEORDER_RECEIVE.resx8.33 KB
FrmPURCHASEORDER_RECEIVE.vb3.47 KB
FrmREPORTS.Designer.vb2.75 KB
FrmREPORTS.resx5.68 KB
FrmREPORTS.vb21.33 KB
FrmREPORTSDated.Designer.vb5.88 KB
FrmREPORTSDated.resx5.68 KB
FrmREPORTSDated.vb12.35 KB
FrmSERVERSETTINGS.Designer.vb14.01 KB
FrmSERVERSETTINGS.resx18.36 KB
FrmSERVERSETTINGS.vb1.46 KB
FrmSet.Designer.vb5.15 KB
FrmSet.resx6.61 KB
FrmSet.vb181 Bytes
FrmSTOCKADD.Designer.vb14.4 KB
FrmSTOCKADD.resx10.32 KB
FrmSTOCKADD.vb7.59 KB
FrmSTOCKLIST.Designer.vb4.81 KB
FrmSTOCKLIST.resx5.68 KB
FrmSTOCKLIST.vb1.77 KB
FrmSTOCKMONITORINGBALANCES.Designer.vb10.9 KB
FrmSTOCKMONITORINGBALANCES.resx14.75 KB
FrmSTOCKMONITORINGBALANCES.vb4.14 KB
FrmSUPPLIERSLIST.Designer.vb13.44 KB
FrmSUPPLIERSLIST.resx11.37 KB
FrmSUPPLIERSLIST.vb7.12 KB
FrmSUPPLIERSPRODUCT.Designer.vb11.2 KB
FrmSUPPLIERSPRODUCT.resx10.33 KB
FrmSUPPLIERSPRODUCT.vb3.29 KB
FrmSYSUSER.Designer.vb10.13 KB
FrmSYSUSER.resx13.03 KB
FrmSYSUSER.vb2.81 KB
FrmUNIT_MEASURE.Designer.vb5.31 KB
FrmUNIT_MEASURE.resx5.68 KB
FrmUNIT_MEASURE.vb1.37 KB
FrmUNIT_MEASURE_ADD.Designer.vb5.5 KB
FrmUNIT_MEASURE_ADD.resx5.68 KB
FrmUNIT_MEASURE_ADD.vb2.07 KB
MDIMain.Designer.vb120.8 KB
MDIMain.resx1.15 MB
MDIMain.vb39.45 KB


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang