Máy tính phân số ở trên python, thật ra nó có sẳn rồi nhưng chưa từng đăng trên Codefly.vn

Chỉ cần theo hướng dẫn bên dưới là đươc!
Paste code bên dưới rồi chép vô project (Mình dùng cách này vì tệp bị chặn)
exit = 0
from fractions import Fraction
import time
print(“Choose 1 – 5 programs to be performed (1 – 5)”)
print(“1: Add”)
print(“2: Subtract”)
print(“3: Multiply”)
print(“4: Divide”)
print(“5: Exit”)
choice = int(input(“=> “))
if choice == 1:
answer = Fraction((input(“Enter first fraction: “)))+Fraction((input(“Enter second fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 2:
answer = Fraction((input(“Enter first fraction: “)))-Fraction((input(“Enter second fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 3:
answer = Fraction((input(“Enter first fraction: “)))*Fraction((input(“Enter second fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 4:
answer = Fraction((input(“Enter first fraction: “)))/Fraction((input(“Enter second fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 5:
exit = 1
print(“OK, exiting…”)
time.sleep(1)
while exit == 0:
print(“Choose 1 – 5 programs to be performed (1 – 5)”)
print(“1: Add”)
print(“2: Subtract”)
print(“3: Multiply”)
print(“4: Divide”)
print(“5: Exit”)
choice = int(input(“=> “))
if choice == 1:
answer = Fraction(answer)+Fraction((input(“Enter fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 2:
answer = Fraction(answer)-Fraction((input(“Enter fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 3:
answer = Fraction(answer)*Fraction((input(“Enter fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 4:
answer = Fraction(answer)/Fraction((input(“Enter fraction: “)))
print(“Answer:”,answer)
if choice == 5:
exit = 1
print(“OK, exiting…”)
time.sleep(1)

https://visualstudio.microsoft.com/

Hướng dẫn cài đặt

                              Trước tiên, cài đặt Visual Studio 2022 của microsoft. Sau khi tải xuống, nó yêu cầu quyền admin để tải. Mình nhờ mẹ mình nên làm được. Sau đó, nhấp vào đường link bên trên.

Tìm kết quả nhanh