1 <?php
2     
3     session_start();
4     error_reporting(
0);
5     
6     $order_id = $_SESSION[
'order_id'];
7     $name = $_SESSION[
'name'];
8     
9     unset($_SESSION[
'order_id']);
10     
11     unset($_SESSION[
'name']);
12     
13     unset($_SESSION[
'cart_array']);
14     
15 ?>
16
17 <!Doctype html>
18
19 <html lang=
"en">
20 <meta charset=
"utf-8" />
21 <meta http-equiv=
"X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
22
23 <meta name=
"viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
24
25 <meta name=
"description" content="" />
26
27 <meta name=
"keywords" content="" />
28
29 <head>
30     
31 <title>Trà sữa hương vị thơm ngon</title>
32
33 <link rel=
"stylesheet" href="css/main.css" />
34
35 <script src=
"js/jquery.min.js" ></script>
36
37 <script src=
"js/myscript.js"></script>
38     
39 </head>
40
41 <body>
42     
43 <?php require
"includes/header.php"; ?>
44
45 <div
class="parallax_basket" onclick="remove_class()">
46     
47     <div
class="parallax_head_basket">
48         
49         <h2>Order</h2>
50         <h3>Đặt bàn</h3>
51         
52     </div>
53     
54 </div>
55
56 <div
class="content remove_pad" onclick="remove_class()">
57     
58     <div
class="inner_content on_parallax">
59         
60         <h2><span
class="s_summary">Đặt bàn thành công</span></h2>
61         
62         <div
class="order_holder">
63             
64             <p
class="summary_p">Cảm ơn bạn đã lựa chọn cửa hàng Milk Tea. Mã Order Bàn là: <span><?php echo $order_id; ?></span>. Chúc bạn thưởng thức hương vị thơm ngon cùng bạn bè!</p>
65             
66         </div>
67         
68         
69         
70     </div>
71     
72 </div>
73
74 <div
class="content" onclick="remove_class()">
75     
76     <div
class="inner_content">
77         
78         <div
class="contact">
79             
80             <div
class="left">
81                 
82                 <h3>Địa chỉ</h3>
83                 <p>
247 Lê Trọng Thấn - Thanh Xuân</p>
84                 <p>Hà Nội</p>
85                 
86             </div>
87             
88             <div
class="left">
89                 
90                 <h3>Liên hệ</h3>
91                 <p>
0972949801</p>
92                 <p>trasuathomngon@gmail.com</p>
93                 
94             </div>
95             
96             <p
class="left"></p>
97             
98             <div
class="icon_holder">
99                 
100                 <a href=
"#"><img src="image/icons/Facebook.png" alt="image/icons/Facebook.png" /></a>
101                 <a href=
"#"><img src="image/icons/Google+.png" alt="image/icons/Google+.png" /></a>
102                 <a href=
"#"><img src="image/icons/Twitter.png" alt="image/icons/Twitter.png" /></a>
103                 
104             </div>
105             
106         </div>
107         
108     </div>
109     
110 </div>
111
112 <div
class="footer_parallax" onclick="remove_class()">
113     
114     <div
class="on_footer_parallax">
115         
116         <p>&copy; <?php echo strftime(
"%Y", time()); ?> <span></span>. Hương Vị Thơm - Chuẩn Vị Ngon</p>
117         
118     </div>
119     
120 </div>
121
122 </body>
123
124 </html>


Gõ tìm kiếm nhanh...