Đếm nguyên âm và phụ âm


Đếm nguyên âm và phụ âm

Đây là chương trình tôi đã tạo bằng vb.net.

Ở dưới cùng hộp văn bản đếm tất cả các nguyên âm và phụ âm được nhập vào khi người dùng gõ.

Nút đếm cũng được sử dụng để đếm sau khi người dùng nhập xong hoặc thời điểm người dùng nhấn nút đếm.

Gõ tìm kiếm nhanh...