Hàm Easter_date trong PHP


Hàm Easter_date trong PHP

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Easter_date .

Vậy Easter_date() trong PHP là gì?

Hàm Easter_date() trả về dấu thời gian Unix vào nửa đêm Lễ Phục sinh của một năm được chỉ định.

Cú pháp của hàm này:

easter_date(year)năm – xác định năm để tính nửa đêm của Lễ Phục sinh từ đó. Nếu tham số năm bị bỏ qua thì năm hiện tại sẽ được sử dụng. (tùy chọn) Lưu ý: Nếu năm nằm ngoài phạm vi của dấu thời gian Unix (trước năm 1970 hoặc sau năm 2037), chức năng này sẽ tạo ra cảnh báo. Hàm Easter_days() có thể được sử dụng thay cho Easter_date() để tính Lễ Phục sinh cho những năm nằm ngoài phạm vi.

Ví dụ

Nó cho thấy cách sử dụng cơ bản của chức năng này.

Gõ tìm kiếm nhanh...