Kiểm tra số chẵn lẻ bằng lập trình C

95% Lập Trình Viên giỏi Đọc Hiểu English! Bạn Thì Sao?

Chương trình C để kiểm tra xem một số là chẵn hay lẻ

Trong ví dụ này, bạn sẽ học cách kiểm tra xem một số do người dùng nhập là chẵn hay lẻ.

Để hiểu được ví dụ này, bạn nên có kiến ​​thức về các chủ đề lập trình C sau :

 • C Programming Operators
 • C if…else Statement

Số chẵn là số nguyên chia hết cho 2. Ví dụ: 0, 8, -24

Số lẻ là số nguyên không chia hết cho 2. Ví dụ: 1, 7, -11, 15

Chương trình kiểm tra chẵn hoặc lẻ

#include <stdio.h>
int main() {
  int num;
  printf("Enter an integer: ");
  scanf("%d", &num);

  // true if num is perfectly divisible by 2
  if(num % 2 == 0)
    printf("%d is even.", num);
  else
    printf("%d is odd.", num);
  
  return 0;
}

Đầu ra

Enter an integer: -7
-7 is odd.

Trong chương trình, số nguyên do người dùng nhập được lưu trong biến num .

Sau đó, liệu num có chia hết hoàn toàn cho 2hay không được kiểm tra bằng cách sử dụng %toán tử mô đun .

Nếu số hoàn toàn chia hết cho 2, biểu thức kiểm tra number%2 == 0đánh giá là 1(đúng). Điều này có nghĩa là số lượng là số chẵn.

Tuy nhiên, nếu biểu thức kiểm tra cho kết quả là 0(false), thì số đó là số lẻ.

Chương trình kiểm tra lẻ hoặc chẵn bằng cách sử dụng toán tử bậc ba

#include <stdio.h>
int main() {
  int num;
  printf("Enter an integer: ");
  scanf("%d", &num);
  
  (num % 2 == 0) ? printf("%d is even.", num) : printf("%d is odd.", num);
  return 0;
}

Đầu ra

Enter an integer: 33
33 is odd.

Trong chương trình trên, chúng ta đã sử dụng toán tử bậc ba ?:thay cho if...elsecâu lệnh.

Tìm kết quả nhanh