Lựa chọn dữ liệu giới hạn PHP trong MySQL


Lựa chọn dữ liệu giới hạn PHP trong MySQL

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ giải quyết các lựa chọn dữ liệu giới hạn PHP từ MySQL . Chúng ta phải sử dụng hàm LIMIT để chỉ định số lượng dữ liệu sẽ hiển thị. Bạn có thể sử dụng mã này nếu bạn có bảng phân trang có nhiều trang nhằm giảm thiểu kích thước của bảng dữ liệu.

Chúng tôi sẽ đặt GIỚI HẠN dữ liệu của mình thành 4. Đây là mã.

Đây là đầu ra:

Đây là dữ liệu của chúng tôi trong bảng cơ sở dữ liệu.

Kết quả

Sau khi chúng ta viết mã hàm LIMIT trong Câu lệnh CHỌN. Đầu ra trông như thế này:

Kết quả 

Vậy bạn có thể nói gì về công việc này? Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới hoặc gửi email cho tôi theo địa chỉ rolyn02@gmail.com . Thực hành mã hóa. Cảm ơn rất nhiều.

Gõ tìm kiếm nhanh...