Code Review

1 using System;
2 using
UnityEditor;
3 using
UnityEngine;
4
5 namespace
UnityStandardAssets.ImageEffects
6 {
7     
[CustomEditor (typeof(VignetteAndChromaticAberration))]
8     
class VignetteAndChromaticAberrationEditor : Editor
9     {
10         
private SerializedObject m_SerObj;
11         
private SerializedProperty m_Mode;
12         
private SerializedProperty m_Intensity; // intensity == 0 disables pre pass (optimization)
13         
private SerializedProperty m_ChromaticAberration;
14         
private SerializedProperty m_AxialAberration;
15         
private SerializedProperty m_Blur; // blur == 0 disables blur pass (optimization)
16         
private SerializedProperty m_BlurSpread;
17         
private SerializedProperty m_BlurDistance;
18         
private SerializedProperty m_LuminanceDependency;
19
20
21         
void OnEnable ()
22         {
23             m_SerObj =
new SerializedObject (target);
24             m_Mode = m_SerObj.FindProperty (
"mode");
25             m_Intensity = m_SerObj.FindProperty (
"intensity");
26             m_ChromaticAberration = m_SerObj.FindProperty (
"chromaticAberration");
27             m_AxialAberration = m_SerObj.FindProperty (
"axialAberration");
28             m_Blur = m_SerObj.FindProperty (
"blur");
29             m_BlurSpread = m_SerObj.FindProperty (
"blurSpread");
30             m_LuminanceDependency = m_SerObj.FindProperty (
"luminanceDependency");
31             m_BlurDistance = m_SerObj.FindProperty (
"blurDistance");
32         }
33
34
35         
public override void OnInspectorGUI ()
36         {
37             m_SerObj.Update ();
38
39             EditorGUILayout.LabelField(
"Simulates the common lens artifacts 'Vignette' and 'Aberration'", EditorStyles.miniLabel);
40
41             EditorGUILayout.Slider(m_Intensity,
0.0f, 1.0f, new GUIContent("Vignetting"));
42             EditorGUILayout.Slider(m_Blur,
0.0f, 1.0f, new GUIContent(" Blurred Corners"));
43             
if (m_Blur.floatValue>0.0f)
44                 EditorGUILayout.Slider(m_BlurSpread,
0.0f, 1.0f, new GUIContent(" Blur Distance"));
45
46             EditorGUILayout.Separator ();
47
48             EditorGUILayout.PropertyField (m_Mode,
new GUIContent("Aberration"));
49             
if (m_Mode.intValue>0)
50             {
51                 EditorGUILayout.Slider(m_ChromaticAberration,
0.0f, 5.0f, new GUIContent(" Tangential Aberration"));
52                 EditorGUILayout.Slider(m_AxialAberration,
0.0f, 5.0f, new GUIContent(" Axial Aberration"));
53                 m_LuminanceDependency.floatValue = EditorGUILayout.Slider(
" Contrast Dependency", m_LuminanceDependency.floatValue, 0.001f, 1.0f);
54                 m_BlurDistance.floatValue = EditorGUILayout.Slider(
" Blur Distance", m_BlurDistance.floatValue, 0.001f, 5.0f);
55             }
56             
else
57                 EditorGUILayout.PropertyField (m_ChromaticAberration,
new GUIContent(" Chromatic Aberration"));
58
59             m_SerObj.ApplyModifiedProperties();
60         }
61     }
62 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang