Code Review

1 using System;
2 using
System.Collections;
3 using
UnityEngine;
4 using
UnityEngine.EventSystems;
5
6 public
class EventSystemChecker : MonoBehaviour
7 {
8     
//public GameObject eventSystem;
9
10     
// Use this for initialization
11     
void Awake ()
12     {
13         
if(!FindObjectOfType<EventSystem>())
14         {
15            
//Instantiate(eventSystem);
16             GameObject obj =
new GameObject("EventSystem");
17             obj.AddComponent<EventSystem>();
18             obj.AddComponent<StandaloneInputModule>().forceModuleActive =
true;
19         }
20     }
21 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *