Code Review

1 using System;
2 using
UnityEngine;
3
4 namespace
UnityStandardAssets.ImageEffects
5 {
6     
[ExecuteInEditMode]
7     
[AddComponentMenu("Image Effects/Displacement/Twirl")]
8     
public class Twirl : ImageEffectBase
9     {
10         
public Vector2 radius = new Vector2(0.3F,0.3F);
11         
[Range(0.0f,360.0f)]
12         
public float angle = 50;
13         
public Vector2 center = new Vector2 (0.5F, 0.5F);
14
15
16         
// Called by camera to apply image effect
17         
void OnRenderImage (RenderTexture source, RenderTexture destination)
18         {
19             ImageEffects.RenderDistortion (material, source, destination, angle, center, radius);
20         }
21     }
22 }


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang