Game xếp hình Tetris C#

Code Review


bin
obj
AcercaDe.cs3.22 KB
AcercaDe.resx8.46 KB
app.config325 Bytes
App.ico1.05 KB
AssemblyInfo.cs2.51 KB
Constantes.cs959 Bytes
FormaPieza.cs1.61 KB
frmGUI.cs17.53 KB
frmGUI.resx17.99 KB
Juego.cs457 Bytes
MatrizPantalla.cs3.24 KB
Pieza.cs2.39 KB
Pruebas.cs187 Bytes
Tetris.cs9.65 KB
Tetris.csproj4.94 KB
Tetris.csproj.user2.03 KB
Tetris.sln896 Bytes
Tetris.suo11.5 KB
UpgradeLog.XML4.94 KB
Utiles.cs445 Bytes

Mô tả chi tiết


Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.