Nền CSS (Hình ảnh và Màu sắc)


Nền CSS (Hình ảnh và Màu sắc)

Official Website: https://www.sourcecodester.com/. . . . .css-backgrounds-im/

Giới thiệu: Đây là phần thứ ba trong hướng dẫn Tạo kiểu CSS của tôi, trong đó tôi sẽ trình bày về hình nền. Các loại hình nền khác nhau: Trong CSS, bạn có thể chọn đặt nền bằng một hình ảnh, đây có thể là url hoặc đường dẫn thư mục tệp cục bộ hoặc màu. Cài đặt hình ảnh: Đây là ví dụ về đặt nền của lớp có tên ‘myDiv’ thành Background.jpg…Trong ví dụ trên, tệp Background.jpg nằm trong cùng thư mục thư mục với chính trang đó (trang .css, không phải trang html – trừ khi đó là kiểu css nội tuyến hoặc nội bộ). Đây là cách vào thư mục gốc và đặt hình nền…Cài đặt hình nền: Có một vài cài đặt hình nền khác nhau, một số trong đó là…Khi nào hình nền được sử dụng? Hình nền (và màu nền) thường được sử dụng trên các phần tử div tuy nhiên chúng có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử nào hiển thị trên trang web. Phần tử được sử dụng thường là một khối hiển thị. Màu nền: Để đặt màu nền đơn giản, tất cả những gì bạn làm là…Liên kết CSS với phần tử HTML: Để liên kết CSS của bạn với phần tử HTML (văn bản, div, v.v.), bạn cần phải quyết định xem mình muốn sử dụng lớp hay id, bạn cũng sẽ cần một tên duy nhất. Khi bạn đã có những thứ đó, hãy chuyển đến phần tử của bạn trong HTML và thêm…… vào các thuộc tính của phần tử đó nếu bạn chọn một lớp, hoặc…nếu bạn chọn một id. Đảm bảo bạn thay thế ‘myClass’ và/hoặc ‘myID’ bằng tên duy nhất của bạn. Sau đó, trong CSS, bạn sẽ muốn bao bọc các thuộc tính của mình bằng…nếu bạn chọn một lớp học, hoặc…(Bạn có thể xóa dòng bắt đầu bằng // nếu muốn). Đây là một ví dụ…

Thêm bình luận mới

Liên kết truyền tải sách cho Nền CSS (Hình ảnh và Màu sắc)

Gõ tìm kiếm nhanh...