Quản lý điểm khoa công nghệ thông tin C#

Code Review


QuanLyDiem
file.doc2.65 MB

Mô tả chi tiết

KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.Đối tượng và mối quan hệ được quản lí:
1.1 Đối tượng quản lý của khoa bao gồm:
 Sinh viên
 Nhóm học phần
 Học phần
 Lớp
 Nhóm lớp
 Hệ đào tạo
 Trình độ đào tạo
 Giảng viên
 Học kỳ.
1.2Mối quan hệchính được quản lý là kết quả học tập của sinh viên theo từng nhóm học phần thuộc một học phần nào đó.Sau đó thống kê theo từng học kì và thống kê toàn khóa học.
Kết quả của sinh viên được tổng hợp từ 2 nguồn dữ liệu
 Điểm:Điểm của sinh viên được phân thành 2 cột
 Điểm quá trình được cung cấp bởi những giáo viên giảng dạy.
 Điêm thi được lấy qua kết quả thi cuối kỳ.
 Thông tin học phần: Bao gồm
 Phần trăm điểm quá trình.
 Phần trăm điểm thi
Từ những nguồn dữ liệu trên hệ thống sẽ tự động tính kết quả học tập của sinh viên như sau:
 Điểm tổng kết=Điểm quá trìnhPhần trăm điểm quá trình +Điểm thiPhần trăm điểm thi
Sau đó hệ thống cũng tự động chuyển đổi kết quả của sinh viên theo hệ 10 qua hệ chữ A,B,C,D,F và hệ điểm 4 như sau:
 Điểm F:dưới 4 ứng với 0 điểm hệ 4
 Điểm D:từ 4-5.4 ứng với 1 điểm hệ 4
 Điểm C:từ 5.5-6.9 ứng với 2 điểm hệ 4
 Điểm B:từ 7-8.4 ứng với 3 điểm hệ 4
 Điểm A:từ 8.5-10 ứng với 4 điểm hệ 4
Sau mỗi học kỳ thì thống kế và in ra những báo cáo kết quả học tập của sinh viên tùy theo yêu cầu của ban chủ nhiệm khoa:
 Kết quả học tập của 1 sinh viên.
 Kết quả học tập của 1 lớp.
 Kết quả của 1 nhóm học phần.
 Kết quả 1 khối lớp.


Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.