Quản lý quán karaoke

Code Review


Icons
20090927180510_dsc_0414.jpf59.05 KB
20090927180510_dsc_0414.jpg87.11 KB
baocao1.doc2.49 MB
dmqlinhanvien.SCT22.49 KB
dmqlinhanvien.scx6.86 KB
dulieukaraoke.dbc33.57 KB
dulieukaraoke.DCT5.88 KB
dulieukaraoke.DCX8.5 KB
fcn_mathang.SCT10.45 KB
fcn_mathang.scx5.37 KB
fcn_nql.SCT5.39 KB
fcn_nql.scx3.35 KB
fcn_phong.SCT12.27 KB
fcn_phong.scx6.12 KB
fn_mathang.SCT8.93 KB
fn_mathang.scx4.1 KB
fn_nhanvien.SCT7.58 KB
fn_nhanvien.scx3.56 KB
fn_phieunhap.SCT5.36 KB
fn_phieunhap.scx2.61 KB
fn_phieuxuat.SCT5.26 KB
fn_phieuxuat.scx2.61 KB
FN_PHONG2.SCT4.79 KB
fn_phong3.SCT8.96 KB
fn_phong3.scx4.2 KB
formnhap.SCT5.11 KB
formnhap_nv.SCT6.01 KB
formnhap_phieuhap.SCT5.48 KB
fql_oder.SCT13.18 KB
fql_oder.scx6.01 KB
fql_phong.SCT3.31 KB
fql_phong.scx2.29 KB
fql_trahang.SCT11.17 KB
fql_trahang.scx5.8 KB
frmabout.SCT3.51 KB
frmabout.scx2.61 KB
frmmenu.SCT11.7 KB
frmmenu.scx3.99 KB
frmnhapthietbi.SCT6.68 KB
frmnhapthietbi.scx3.67 KB
ft_phongtrong.SCT9.6 KB
ft_phongtrong.scx4.73 KB
f_chuyenp.SCT10.75 KB
f_chuyenp.scx5.16 KB
f_doimk.SCT4.23 KB
f_doimk.scx2.61 KB
f_p_nhap.SCT6.18 KB
hoadon.CDX3 KB
hoadon.dbf456 Bytes
karaoke.PJT5.38 KB
karaoke.pjx5.23 KB
karaoke.ppt8.2 MB
khach san.PJT3.9 KB
khach san.pjx1.42 KB
kho.CDX3 KB
kho.dbf794 Bytes
login.SCT3.49 KB
login.scx2.29 KB
nhanvien.BAK2.01 KB
nhanvien.CDX3 KB
nhanvien.dbf1.85 KB
nhap.BAK417 Bytes
nhap.CDX4.5 KB
nhap.dbf455 Bytes
nhapthietbi.SCT9.38 KB
nhapthietbi.scx4.52 KB
nhaquanly.BAK517 Bytes
nhaquanly.CDX3 KB
nhaquanly.dbf559 Bytes
phieu dang ky.dbc13.75 KB
phieu dang ky.DCT3.25 KB
phieu dang ky.DCX6 KB
phieunhap.CDX3 KB
phieunhap.dbf399 Bytes
phieunhap.DCT576 Bytes
phieunhap.DCX4.5 KB
phieuxuat.CDX3 KB
phieuxuat.dbf380 Bytes
phong.BAK671 Bytes
phong.CDX3 KB
phong.dbf836 Bytes
phong_vip.CDX3 KB
phong_vip.dbf328 Bytes
phucvu.CDX4.5 KB
phucvu.dbf360 Bytes
quanly.CDX7.5 KB
quanly.dbf794 Bytes
thietbi.BAK360 Bytes
thietbi.CDX4.5 KB
thietbi.dbf543 Bytes
timkiem.SCT4.99 KB
timkiem.scx3.14 KB
timkiemtb.SCT5.38 KB
timkiemtb.scx3.35 KB
xuat.BAK712 Bytes
xuat.CDX6 KB
xuat.dbf610 Bytes

Mô tả chi tiết

• Hiện có rất nhiều quán karaoke được xây dựng, và việc kinh doanh của các quán karaoke này càng ngày càng phát triển. Trên thực tế đó để giảm thiểu thời gian công sức và hiệu xuất làm việc cho các quán này cần có một chương trình quản lý tốt.
• Hiện đã có một số chương trình quản lý đã được các lập trình viên viết ra để đáp ứng nhu cầu này. Và chương trình quản lý sau đây của nhóm thực hiện cũng nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra trong bài toán quản lý này.

Các yêu cầu quản lý quán karaoke
• Chủ quán cần có một tên đăng nhập và một mật khẩu để đăng nhập vào menu chính của chương trình.
• Chương trình phải có chức năng nhập liệu cho các phòng, nhân viên, mặt hàng của quán, thiết bị của quán, phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.
• Chương trình phải có khả năng cap nhật dữ liệu cho các thông tin.
• Chương trình phải quản lý được các phòng đang trống (để đưa khách vào phòng trống), các phòng đang bận(để thanh toán).
• Chương trình phải có chức năng chuyển phòng đang hát sang một phòng khác khi có yêu cầu của khách hàng.
• Chương trình phải xử lý được khi khách hang dung không hết những mặt hàng đã yêu cầu.
• phải quản lý được các thong tin của nhà quản lý.
• Có các mẫu hóa đơn và mẫu phiếu.
• Chương trình phải tính tiền giờ đã hát theo đơn giá, tinh tiền các mặt hang, tính tổng tiền phải trả.
• Chương trình phải quản lý được doanh thu của quán trong từng tháng của năm.


Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.